30.06.2021

На пленарната си сесия на 30 юни 2021 г. ИСС прие три становища, които са в плана за дейността на Съвета за 2021 г.

Пленарната сесия на ИСС прие становище по „Проекта на Националната здравна стратегия 2021–2030 г.“. В акта се отбелязва, че липсата на консенсус между политическите сили, липсата на приемственост и последователност са позволили често да се вземат противоречиви политически и управленски решения. В становището ИСС анализира предизвикателствата и възможните решения, финансирането на здравната система, болничната помощ, профилактиката и извънболничната помощ, лекарствената политика и други аспекти и предлага някои мерки и решения.

ИСС прие становище и за „Икономическите последици от разпространението на COVID 19 и мерки за преодоляването им“. В него Съветът настоява мерките за запазване на заетостта да се прецизират, работодателите да бъдат освободени от разходи за труд, когато служителите им не работят поради предприети здравни мерки. Според ИСС е необходимо да се наложи таван на цената за извършване на PCR-тест. Становището прави критичен анализ и оценка на ефективността на всяка една от мерките, прилагани досега.

Третото становище, което ИСС прие на пленарната си сесия, е на тема “Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на съответствието й с развитието на пазара на труда“. ИСС споделя, че в България делът на възрастното население с потенциал за повишаване на квалификацията и за преквалификация се изчислява на около 1,4 до 1,9 милиона възрастни в зависимост от нивото на цифрови компетенции. Затова ИСС настоява да се създаде всеобхватен подход към повишаването на квалификацията и преквалификацията на населението. Според ИСС приоритетна задача е осигуряването на цялостна подкрепа на институциите за образование и обучение в сферата на дигиталните технологии на населението.

Становищата на ИСС ще бъдат изпратени до всички заинтересувани институции и организации.

 

Дата: 30.06.2021

Източник: ИСС

Прочетено: 10571