21.03.2022

Разпадането на международните търговски режими, бушуващата глобална пандемия и предизвикателствата пред европейския мирен ред напрегнаха или дори напълно разрушиха установените вериги за доставки. За да се справи с тези предизвикателства, Enterprise Europe Network (EEN) стартира онлайн платформа.

Платформата помага на предприятията да запазят, преструктурират или заменят веригите за доставки, в които са участвали. Целта е подкрепа на европейските компании при осигуряването на суровини, части, компоненти и/или крайни стоки или услуги, от които се нуждаят, за да продължат дейността си.

Като партньор в EEN, център “Външноикономическо сътрудничество” при Българска стопанска камара може да подкрепи бизнеса като:

  • Публикува оферти за суровини, части, компоненти и/или полуфабрикати или услуги;
  • Насърчава постъпващи заявки от европейски компании за поддържане на техните вериги за доставки;
  • Свързва международните доставчици с купувачите на стоки и услуги.

Какви са ползите за бизнеса?

  • Намиране на нови бизнес партньори и идентифициране на потенциални доставчици или купувачи с цел осигуряване на вериги за доставки;
  • Представяне на успешни проекти, иновативни продукти и авангардни технологии;
  • Създаване на трансгранични контакти между предприятия, индустрии, организации за подкрепа, академични среди, важни заинтересовани страни и ключови лица, вземащи решения.

За повече информация и включване в платформата можете да се свържете с нас на един от следните имейли:

Дата: 21.03.2022

Източник: БСК

Прочетено: 1054