Изпрати съобщение

Христина Каспарян е в екипа на БСК от 1 октомври 2018 година.

Завършила е Английска гимназия „Гео Милев“ в Русе през 1994 г., след което придобива магистърска степен по „Европеистика“ в Русенски университет и изкарва преддипломен стаж в Министерство на външните работи. Специалист по отраслово преструктуриране със сертификат от Американския департамент по труда, с допълнителни обучения в Канада, Италия и Белгия.

От 1999 до септември 2018 година работи по европейски проекти и програми в екипа на Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия-Русе, където последователно отговаря за проекти по програми Phare Credo, PLEDGE, CBC Romania-Bulgaria, CIP, LLL Leonardo da Vinci, FP7, COSME и други. Била е член на международния екип за разработка на програма ИНТЕРРЕГ Румъния-България 2014-2020 и преподавател по „Управление на проекти“ към Българо-Румънски Интеруниверситетски Европа център на Русенски университет. В периода 2010-2018 е била член на Направляващата група по Приоритетна област 9 „Инвестиране в хора и умения“ на Стратегията на ЕС за Дунавски регион.

Владее свободно английски, ползва руски, френски, италиански и испански език.