Център „Международно икономическо сътрудничество” подпомага фирми и организации в тяхната международна дейност, представлява БСК в Enterprise Europe Network (EEN) – най-голямата информационно-консултантска мрежа в подкрепа на малки и средни предприятия в света.

Експертите на центъра участват в работата на съответните звена в BUSINESSEUROPE и Международен търговски център – Женева, както и в: Хоризонт 2020 – Национално контактно лице „Достъп до финансиране“, Работна група „Интернационализация” към Изпълнителна агенция „Конкурентоспособност и иновации” - Брюксел, секторна група „Женско предприемачество“ и др.

Центърът дава становища по документи относно външноикономическата дейност на национално и европейско ниво, преговори в рамките на СТО и др.

Центърът разполага с актуални външноикономически бази данни, вкл. световна външнотърговска статистика. Интернет страницата на центъра е най-богата безплатна външнотърговска библиотека в България.

Център „Международно икономическо сътрудничество” може да Ви е полезен за:

  • Подпомагане интернационализацията на български фирми;
  • Намиране на потенциални партньори и пазари; 
  • Маркетингови проучвания на българския и чужди пазари, продуктови и секторни проучвания, пазарен достъп, 
  • Външнотърговски и митнически консултации, анализи и информация;
  • Организиране на международни срещи, делови мисии, фирмени презентации, семинари, обучения и бизнес форуми, кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау между иновативни предприятия;
  • Инвестиционно консултиране и подпомагане при сливания и придобивания;
  • Технологичен трансфер и технологично развитие, иновационни процеси, съдействие при пазарната реализация на научни разработки;
  • Информиране и подпомагане за участие по Хоризонт 2020; COSME; Erasmus + и др.;
  • Управление на иновациите в предприятия и оценка на иновативния капацитет по лицензирана методология IMP3rove Academy for Innovation Management.