06.04.2022

Три търговски дружества и две браншови организации бяха приети за членове на БСК на проведеното днес заседание на УС на Камарата

На проведено днес (6 април 2022 г.) редовно заседание Управителният съвет (УС) на Българската стопанска камара (БСК) избра за председател на Арбитражния съд при БСК проф. Таня Йосифова - дългогодишен арбитър в АС при БСК. Проф. Йосифова има над 20 години юридически стаж. Тя е била научен ръководител на докторанти по гражданско право, автор на становища по тълкувателни дела на Върховния касационен съд и на Конституционния съд. Автор на три монографии в областта на гражданското и търговското право – „Мнимо представителство“, „Комисионният договор“ и „Действие на договора спрямо лицата“. За зам.-председатели на АС при БСК бяха избрани Наталия Събева – главен юрисконсулт на БСК, и Кина Чутуркова – съдружник в „БОЯНОВ и Ко.“.

Членовете на УС приеха годишните доклади и годишните финансови отчети за 2021 г. на дъщерните дружества на БСКИздателска къща „Божидар Данев“ ЕООД, „БСК-Имоти“ ЕООД и БИК „Капиталов пазар“ ЕООД, и изслушаха доклад за оперативната дейност на БСК в периода между две заседания на УС (09.02.2022 г. – 06.04.2022 г.).

С решение от днешното заседание на мястото на Добри Митрев (председател на УС) за представител на БСК в Икономическия и социален съвет на РБ бе определена Силвия Тодорова – директор на Център „Предприемачество“ в БСК, считано от средата на м. май 2022 г.

За членове на БСК бяха приети две браншови организации и три търговски дружества:

  • „Джи енд Ем 7887“ ЕООД / G&M HR Agency е лицензирано като агенция за подбор на персонал, предоставяща експертни и консултантски услуги в сферата на управление на човешките ресурси от Министерството на труда и социалната политика под номер 2636 на 22.10.2018 г. Дружеството работи като HR-агенция, като съдейства на кандидатите за работа да направят правилния избор при последващо развитие в областта на работа, да представят силните си страни, помага в изготвянето на CV, подготвя за явяване на интервю за работа пред работодател. Сред последните обяви на дружеството е набиране на работници за Нидерландия, Израел, Германия, Дания и др. Освен публикуване на обяви за набиране на работници, дружеството е разработило платформа, в която и работодателите да могат да обявяват нуждата от кадри.
  • „Сайбър Сървисис“ ЕООД с предмет на дейност „разработка на софтуер, създаване, развитие, продажба и внедряване на програмни продукти, обучение и трансфер на ноу-хау в областта на информационните технологии, информационни, изследователски и обучителни услуги“. "Сайбър Сървисис" ЕООД извършва дейности в сферата на услугите, като консултира и внедрява решения за информационната и кибер сигурност. Дружеството притежава опит в хармонизиране на организации и оператори на съществени услуги към нормативната уредба на Република България, свързани с информационната и кибер сигурност. От услугите на "Сайбър Сървисис" се възползват няколко организации от ВиК сектора и от енергийния сектор. Дружеството извършва консултации и при проблеми с администрирането на корпоративни мрежи от различните типове - инфраструктура и облачна среда. Притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015. Другото направление, в което работи дружеството, е провеждането на множество обучения през прилежащия към компанията Център за професионално обучение "Кибер Академия" в следните области: Етично хакерство; Информационна сигурност; Кибер сигурност; обучения по Microsoft - както за сървърни, така и за клиентски платформи; мрежови обучения - MicroTik и др. “Сайбър Сървисис” ЕООД изготвя Програмите по енергийна ефективност, както и програмите за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на общините. Наред с това дружеството съдейства за привеждане на организациите/общините в съответствие с различни регламенти на ЕС.
  • „Софбау“ ЕООД с предмет на дейност „Строителство /тунелно и инфраструктурно/ в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, придобиване, съхраняване, носене и употребяване на взривни вещества за промишлени цели /след получаване на съответното разрешение/“. „Софбау“ ЕООД е регистрирано в средата на 2019 г. специализирана в сферата на високото строителство, анкериране и сондажно инжекционни дейности. Занимава се с тунелно и инфраструктурно строителство в България и в чужбина. „Софбау“ ЕООД има и офис в Хамбург, Германия. Дружеството има дългогодишна експертиза в производство на бетон и бетонови смеси и продукти и различните му приложения. Разполага с квалифицирани и опитни специалисти и използва последно поколение технологии.
  • Българска наргиле асоциация с предмет на дейност „защита правата и интересите на своите членове, занимаващи се в сферата на наргилетата и наргиле културата“. Сдружението е регистрирано през август 2019 г. в резултат на тенденцията за ръст на интереса към пушенето на наргиле. Българска наргиле асоциацията е единственият официален орган, който представлява и обединява интересите на търговски дружества, занимаващи се в сферата на наргилетата и наргиле културата. Наргилета се предлагат в повечето заведения като услуга, като вече са налице и много специализирани наргиле барове, където могат да се опитат разнообразие от аромати. Малки разфасовки тютюн за наргиле се предлагат вече в повечето магазини за алкохол и цигари, както и в специализираните наргиле магазини в по-големите градове. БНА обединява всички тези заинтересовани страни – от вносители, през дистрибутори/търговци, до заведения и наргиле магазини, за да защитава общия интерес. Към момента в БНА членуват 24 дружества, в чиито услуги е включено предлагането на наргиле. По данни на организацията, търговските дружества, членуващи в БНА, дават работа на около 60 хиляди души в страната. БНА има и законодателни инициативи – чрез предложение от за промени в начина на облагане на тютюн за наргиле в ЗАДС. Това е породено от високото ниво на контрабандни продукти - от два до три пъти по-голямо количество нелегално внесен тютюн от легално внесения тютюн за наргиле в страната, сочат данни на Асоциацията.
  • Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност с предмет на дейност „развиване на консултантска дейност, организиране на обучителни дейности, научни проекти и изследователска дейност; консултантска дейност; организиране на семинари, конференции, кръгли маси, дискусионни форуми, издателска дейност, търговия с рекламни материали и всяка друга стопанска дейност, свързана с идеалните цели, които си поставя Сдружението“. БАПУГМ е учредена на 14 декември 2021 г. Към момента в нея членуват Община Бургас, Община Пловдив; „Център за градска мобилност“ ЕАД (към Столична община). БАПУГМ е член на Европейската паркинг асоциация. БАПУГМ работи за утвърждаване на добри практики в паркирането и градската мобилност. Асоциацията изготвя и подпомага за внедряване на устойчиви, природосъобразни и иновативни решения в областта на градската мобилност. Сред целите й са хармонизиране и уеднаквяване на нормативните разпоредби, регулиращи паркирането и мобилността на местно и национално ниво, както и иницииране подобряването на нормативната база, като самостоятелно или чрез участие в работни групи предлага на компетентните органи изменения, допълнения или отмяна на нормативни актове, с цел приравняването им към европейските стандарти.

 

СНИМКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО

Дата: 06.04.2022

Източник: БСК

Прочетено: 1949