19.09.2022

ДО
ГОСПОДИН ГЪЛЪБ ДОНЕВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГОСПОДИН ХРИСТО АЛЕКСИЕВ
ЗАМ.МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИЗИСНИЯ ЩАБ КЪМ МС
ГОСПОДИН НИКОЛА СТОЯНОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА
ГОСПОДИН РОСЕН ХРИСТОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

Относно: Промени в Наредба № 2 за регулиране цените на природния газ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР,

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), която представлява производителите на черни и цветни метали в страната, е силно обезпокоена от обсъжданите в КЕВР промени в Наредба 2 за регулиране на цените на природния газ.

Предложението да се измени съществуващия модел на ценообразуване, като доставеният от „Булгаргаз“ ЕАД на най-ниски цени природен газ бъде продаван само за потребителите на регулирания пазар е не само дискриминационно и непазарно, но то показва абсолютно незачитане на интересите на индустрията, която е основен двигател на цялата икономика. Дори и в условия на криза и спад на БВП и БДС от 4.2 % през 2020 г., единствено в индустрията и селското стопанство се отчита ръст. През 2021 г. увеличението на БДС в промишлеността е най-високо, надвишава 3 млрд.лева.

Това е резултат на вложените от работодателите инвестиции за повишаване на конкурентоспособността, запазване на производството и работните места През последните години металургията е една от най-успешно и устойчиво развиваща се индустрия, която има висок принос в икономическите показатели на страната, с 15 % дял в промишленото производство и 12-14 % в стоковия износ.

Направените инвестиции за над 4.5 млрд.лева промениха облика на производството. Подобри се екологичната и работната среда, енергийната ефективност, продуктовата структура и добавената стойност. Въпреки това металургичните процеси остават енергоинтензивни и тази тяхна характеристика не може да бъде променена. Затова производителите на метали и метални продукти са особено засегнати от започналите преди една година скокови увеличения в цените на електроенергията. Сега се предлага подобна ситуация и на пазара за природен газ. Високият дял на енергийните разходи, достигащ за някои метали до 30-40 % от общите производствени разходи (цинк, стомана) и водената против интересите на българските производители енергийна политика, ще доведе до спиране на мощности и производства.

Няма обективни причини за промяна в модела на ценообразуване, който води до неравнопоставеност на отделните пазарни участници. Липсва икономическа логика за кръстосано субсидиране на потребителите на регулирания пазар, независимо от тяхното финансово състояние и възможности за поемане на разходите. Същевременно други индустриални потребители ще бъдат затруднени да поемат увеличението и принудени да спрат производства. Последиците са икономически спад, съпроводен с освобождаване на работна ръка и намалени доходи. Металургията е сектор, който не може да прехвърли увеличения разход върху потребителите. Металите са борсова стока и се реализират основно на външните пазари по международни цени. При високите цени на електрическата енергия и ръст в цените на природния газ, негативните процеси са неизбежни.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предложението на КЕВР за промяна на модела на ценообразуване при изключване на индустрията като ползвател на природен газ на по-ниски цени е неприемливо за металургичните предприятия, ще увеличи разходите, ще намали тяхната конкурентоспособност и възможностите за износ.

Категорично възразяваме срещу такова решение и очакваме от Правителството, в рамките на своите правомощия, да предприеме бързи действия и да не допусне промени в Наредба 2, които водят до негативи за българските производители, респективно за икономиката и развитието на страната.


С уважение,


Антон Петров
Председател на УС

Дата: 19.09.2022

Източник: БАМИ

Прочетено: 161