28.01.2008

По повод внесения законопроект 854-01-4 от народния представител Атанас Щерев и група народни представители изразяваме следното становище:

Подкрепяме по принцип въвеждането на регламентирано доплащане на дейностите извън първичната медицинска помощ, като за лицата, подлежащи на социално подпомагане, то да се покрие чрез ваучери, насочвани към доброволните здравноосигурителни фондове.

Сериозни съмнения, обаче, предизвикват очакванията на вносителите, че конкуренцията между лечебните заведения няма да допусне „спекулативно надуване на цените”. Предвижда се да се утвърждават пределни цени само за дейности, осъществявани от 3 или по-малко лечебни или здравни заведения. На практика за останалите дейности цените могат да се определят необосновано високи, без да има механизъм за контрол върху тях.

В Националния рамков договор ще се определят само цените, които НЗОК заплаща, а цените на лечебните или здравните заведения ще се посочват в договора с РЗОК. Но съгласно сега съществуващата ал.5 на чл.59, директорът на РЗОК не може да откаже сключване на договор с изпълнител, отговарящ на изискванията на закона и Националния рамков договор, независимо от размера на цената, която последният е определил. С други думи, няма механизъм за противодействие на необосновано високите цени, особено в случаите, когато в даден регион има само едно лечебно или здравно заведение. Не са изключени и възможностите за предварително съгласуване на цените между изпълнителите на медицинските услуги.

В тази връзка считаме, че трябва да се утвърждават пределни цени за всички медицински дейности.


Становище на БСК относно проект за промени в Закона за здравното осигуряване, внесен от народния представител Атанас Щерев
Добави мнение