Център "Работодателски интереси" при БСК разработва анализи, становища и предложения в областта на данъчното, трудовото и осигурителното законодателство.

Представители на центъра участват в работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Съвета по данъчна политика към НАП/МФ, Националния институт за помирение и арбитраж, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Фонд “Гарантиране на вземанията на работниците и служителите“, Националния съвет за насърчаване на заетостта, Консултативния съвет към Агенцията по заетостта, Фонд „Условия на труд“ и др.

Центърът предлага съдействие на българските работодатели при решаването на финансови и икономически проблеми на предприятията във връзка с данъчното облагане, уреждането на социално-осигурителните отношения и трудовите конфликти. Със съдействието на експертите на центъра се решават много случаи на спорни тълкувания по прилагането на данъчното, осигурителното и трудовото законодателство и свързаните с тях подзаконови актове.

Центърът предлага следните услуги:

  • Консултации по проблемите на данъчното законодателство, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите актове по тяхното прилагане;
  • Консултации по законодателството в областта на заетостта и мерките за стимулиране на работодателите;
  • Експертиза и посредничество при преговорите за сключване на колективни трудови договори и при разрешаване на колективни трудови спорове.

Проф. Григор Димитров

Главен директор

Доц. д-р Щерьо Ножаров

Икономически съветник

Жасмина Саръиванова

Главен експерт "Социален диалог"