За бърза законодателна промяна, с която да се установи горна граница на пропорционалните такси по чл. 27, ал. 6 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) настоя БСК с писмо до Народното събрание, премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и правосъдния министър Екатерина Захариева.

В писмото се подчертава, че пропорционалният размер на таксите по административни дела представляват непосилна финансова тежест за бенефициентите на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, особено след като към тази такса се добавят и разходите за адвокатско възнаграждение и втора пропорционална такса при евентуално обжалване на първоинстанционното решение. Това практически прави невъзможно упражняването на конституционно гарантираното право на достъп до правосъдие (чл. 56 и чл. 120, ал. 2 от Конституцията на РБ).

Пропорционалният размер на таксите многократно надхвърля разходите, свързани с правораздавателна дейност, а в самия ЗУСЕСИФ (чл. 4, ал.3) изрично е записано, че получената безвъзмездна финансова помощ не може да има за цел или резултат реализирането на печалба. Освен това, въпросните такси са неоправдани и с оглед на обстоятелството, че не се касае за имуществени спорове, а за оспорване на административен акт, издаден от орган на власт, по отношение на субект, задължен да се подчини.

Едновременно с това, законът не дава категоричен отговор дали при уважаване на жалба от съда на жалбоподателя ще бъдат присъждани платените разноски, още повече че ЗУСЕСИФ (чл.27, ал.7) освобождава бюджетните организации от заплащане на държавни такси. „Въпреки че текстът има предвид бюджетни организации да не заплащат такси в качеството си на жалбоподатели, в бъдещата съдебна практика текстът може да послужи като основание органите на управление и контрол на средства от ЕСИФ да не бъдат осъждани за възстановяване на извършените в съдебното производство разходи, когато актовете им са отменени като незаконосъобразни. При евентуална противоположна съдебна практика, която приема, че управляващите органи трябва да заплащат разноските по загубени административни дела, сметката за незаконосъобразните актове на администрацията ще бъде плащана във внушителни размери от данъкоплатците“, се казва в становището на БСК.

В подкрепа на своите аргументи, юристите на БСК привеждат за пример Решение №2261/29.02.2016 г., с което петчленен състав на ВАС отмени Постановление на Министерския съвет №196/10.07.2014 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в производствата по Закона за обществените поръчки. В мотивите си ВАС посочва, че таксата следва да бъде разходоориентирана и икономически обоснована, и да е в размер, който не възпрепятства упражняването на конституционното право на достъп до правосъдие. В решението на ВАС се отбелязва още, че съдържанието на правото на съдебна защита многократно е тълкувано и от Европейския съд за правата на човека, който приема, че то следва да може да бъде упражнено, без съответната държава да поставя каквито и да било правни и практически пречки.

В заключение, БСК отбелязва в становището си, че „въвеждането на такси, които ограничават съдебния контрол върху административните актове не е в съзвучие със заявения от правителството приоритет за реформа на съдебната система, противоречи на принципите на правовата държава и на конституционно гарантирани права на гражданите и юридическите лица“.


БСК настоява за намаление на таксите за оспорване на административни актове по Закона за управление на средствата от ЕС
Добави мнение