Изх. № 05-02-2 #1/04.01.2017 г.

                     

ДО

Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА

И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

          

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредбата)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РУСИНОВА, 

Във връзка с предоставеният проект на Наредба, с настоящото изпращаме предложения и коментари с цел прецизиране на текста:

По §. 6 Приложение 1 към чл. 1, ал. 1:

Тъй като при подаване на уведомление за изменение на сключен вече трудов договор ще се изисква предоставяне на повече данни спрямо сегашните изисквания, в т.ч. размер на трудово възнаграждение, считаме, че е необходимо да се изменят и още някои точки в „Указанията за попълване на уведомление за сключен, изменен и прекратен трудов договор“, както следва:

По т. 2. Тип на документа:

 „2 - при промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване или допълнително споразумение, сключено след 01.01.2003 г. за промяна в срока на договора или длъжността на лицето, се попълват т. 2. 3. 4, 4.1., 5, 6, 7, 8, 10. 11, 12, 13, 14 и 16“

Предложение:

  • съюзът „или“ след думата „командироване“ да се замени с препинателния знак „;“ и да се добавят думите „при сключване на“
  • в края на изречението, преди т. 16 да се добави и т. 15 (код по ЕКАТТЕ).

По т. 11. "Основно трудово възнаграждение - попълва се към датата на сключване."

Предложение: текстът да се прецизира и да стане "Основно трудово възнаграждение - попълва към датата на подаване на уведомлението"

По този начин се дава възможност за проследяване на актуалния размер на възнаграждението.

По т. 13. "Длъжностно наименование - попълва се с думи длъжността на лицето по трудовия договор"

Коментар: Електронното приложение за попълване на уведомлението не позволява да се попълва с думи поле 13. Длъжностно наименование. Полето се попълва автоматично след избор на съответния код по НКПД. В този смисъл е необходимо или да се коригира приложението, съобразно записа в Наредбата (т.е. да се позволи изписване на текст, който не се припокрива изцяло с кода по НКПД, което е допустимо съобразно самите методологически бележки към НКПД) или да се промени т. 13, напр. така: "Длъжностно наименование - попълва се с думи длъжността на лицето съгласно съответния код по НКПД".

Предлагаме също да се преценят възможностите за съкращаване на срока за подаване на данни за регистрирани трудови договори, посочен в §10 - съответно от 30.10.2017 г. на 30.06.2017 г. Това ще позволи по-ранно въвеждане на данните за локализиране на работните места и други характеристики на индивидуалните трудови договори, вкл. за въвеждане до края на т. г., на механизъм за определяне на минимална работна заплата, основан на обективни критерии и актуална информация. 

В заключение изразяваме удовлетворение от инициирането на промени с които се въвеждат отдавнашни предложения на БСК за идентифициране на заетостта по населени места.

 

С уважение,        

 

БОЖИДАР ДАНЕВ

                                                           ИЗП. ПРЕДСЕДАТЕЛ

 


Относно проекта за промени в Наредба 5 за съдържанието и реда за уведомлението по чл.62 от КТ
Добави мнение