Изх. № 05-09-18 /13.06.2017 г.

                                                                    

ДО

Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ОТНОСНО:

Предложения за основни промени в образователната система

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛЧЕВ,

Във връзка с провеждане на среща с ръководствата на национално представителните работодателски организации, с настоящото Българската стопанска камара предлага да бъдат обсъдени следните основни промени в системата на образованието и науката.

1. Преустановяване на дезертирането на държавата от изпълнение на конституционното задължение за обхващане на всички подрастващи до 16 г. в системата на училищното образование.

Обръщаме внимание на значителния дял на ранно напусналите извън системата на училищното образование – над 23%, на функционално неграмотните – над 40%, съгласно резултатите от тестовете PISA.

Следва да се разшири прилагането на различни инструменти, вкл. на социалното подпомагане и възможностите за т.нар. интернатно образование.

Следва да се осигурят необходимите средства и да се обезпечи овладяването на български език от всички учащи, завършващи основна степен на образование и един основен западен език след завършване на средното образование.

Отказът от решаване на тези проблеми обрича по-нататъшното развитие на икономиката и обществото.

2. Да се промени радикално подходът при реализация на т. нар. дуално обучение в училищното образование чрез прилагане на трудови договори за обучение (чиракуване) вместо учебните стажове и практики. Да се осигури допълнително финансиране за подготовка на наставници и разкриване на работни места за обучение от страна на работодателите.

3. Да се преразгледа системата на акредитация на висшите училища и университети (понастоящем над 50 ВУ) за повишаване на качеството на учебния процес и капацитета за НИРД. Въвеждане на забрана за втори трудов договор на основния преподавателски състав и повишаване на изискванията към хабилитирания състав. Обвързване на финансирането със сегашните и бъдещи потребностите на икономиката и обществото.

4. Осигуряване на допълнително финансиране за БАН при паралелно реформиране на системата за финансиране на НИРД.

5. Въвеждане на електронен образователен и квалификационен профил на българските граждани чрез интеграция на регистрите и информационните системи подържани в МОН и НАПОО.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател


Предложения за основни промени в образователната система
Добави мнение