Изх. № 02-00-13/ 5.6.2018 г.

 

ДО

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

КОПИЕ:

 

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ОТНОСНО:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците /№ 802-01-17 от 30 май 2018 г./

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

Във връзка с внасянето на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, считаме, че следва да отпаднат параграфи 1 и 2, тъй като те не са включени в текста на проекта за обществено обсъждане (с краен срок 23.04.2018 г.), каквото е изискването на чл. 21, ал. 4 от ЗНА. Освен това, за текстовете от §1 и §2 няма разработена оценка на въздействието.

Следва да се вземе предвид, че почти 15-годишното функциониране на системите за разделно събиране показа, освен положителни страни, така и ред основни недостатъци, които не са преодолени и до настоящия момент, вкл. определянето на размерите и начин на разходване на т. нар. продуктови такси и алтернативните „лицензионни възнаграждения“, събирани от организациите за оползотворяване, размер на банковите гаранции, ограничаващ достъпът до пазара и др.

По такъв начин, разширяването на обхвата на масово разпространени отпадъци с отпадъците от текстил и обувки, без ясни дефиниции и процедури за лицата, които пускат на пазара тези стоки, ще задълбочи проблемите по прилагането, ще създаде неравнопоставеност и дискриминация между операторите, които имат сключени договори с организации за оползотворяване и предприятия, които оперират самостоятелно на пазара за третиране на отпадъци.

С УВАЖЕНИЕ,

 

Димитър Бранков

Зам.-председател


Относно: ЗИД на Закона за управление на отпадъците (№ 802-01-17 от 30 май 2018 г.)
Добави мнение