Изх. 02-00-25#1/11.09.2018 г.                                    

 

ДО

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА,
СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ОТНОСНО: Законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика, сигн. 802-01-30 от 06.08.2018


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Във връзка с предстоящото обсъждане в Народното събрание на Законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика, сигн. 802-01-30/06.08.2018 г., Българската стопанска камара представя на вниманието Ви следното:

Приветстваме усилията на правителството да работи за изпълнение на задачите, залегнали в Управленската програма 2017-2021. Законопроектът има отношение към един от най-съществените принципи за напредък на обществото, а именно неговата социална сплотеност. Тя е от решаващо значение за гарантиране на човешкото достойнство чрез участие в стопанския и обществения живот с цел на повишаване на стандарта на живот и удовлетвореност от личния принос за това.

Намираме, че законопроектът следва да се обсъжда като част от пакет с други законопроекти, тясно свързани със социалната тема - за здравето, за хората с увреждания. Само така ще бъде очертана определена социална политика, която да гарантира подреденост и съгласуваност между институциите, механизмите за взаимодействие, целите, гражданското участие и отговорности, финансовата подкрепа. Политиката може да е успешна, само ако гарантира адекватна държавна социална грижа с всички мерки за превенция, рехабилитация, заетост и социална интеграция.

Предлагаме някои конкретни принципни бележки:

  1. Законопроектът се нуждае от уточняване на понятийния апарат. Чл.3 от законопроекта дава пояснение на понятието „социална и солидарна икономика“, а навсякъде в текста се говори за социални предприятия. Къде са другите субекти на социалната и солидарната икономика? Социалните предприятия са само един от тях.
  2. Във връзка с констатациите в т.1 намираме, че следва да бъде редактиран чл.1 от законопроекта, като след думите „реда за“ се добави „тяхната дейност“. Останалата част от изречението следва да отпадне.
  3. Приветстваме глава 4 от законопроекта, назована „Насърчаване на социалната и солидарна икономика“. Намираме обаче, че за да бъде формирана социална политика, законопроектът трябва да предвиди конкретни мерки за подпомагане на субектите на социалната и солидарната икономика. Те могат да бъдат различни по вид икономически облекчения, които реално да са в състояние да насърчават социалната и солидарната икономика у нас.
  4. Целесъобразно е изготвянето на ясни критерии относно това кога едно лице спира да бъде квалифицирано като „уязвимо“, тъй като това ще бъде моментът, в който съответното лице не може да бъде включено при определяне на съответствието с критериите на определението за социално предприятие по смисъла на разглеждания законопроект.
  5. Необходимо е детайлизиране на методиката за финансиране, чл. 16, ал. 1, чл. 17, на дейностите на предприятията на социалната икономика. В настоящия си вид, законопроектът съдържа неясноти относно принципите на финансиране и подпомагане на предприятията на социалната икономика.
  6. Намираме, че е необходима по-конкретна регламентация на режима на контрол и санкции за нарушения на изискванията на законопроекта, доколкото в много случаи предприятията от социалната икономика ще влязат в конкуренция с останалите предприятия в конкретни пазарни ниши, а законопроектът осигурява преференциални условия, вкл. възможността да им бъдат предоставени права за ползване на имоти, без търг и при по-ниски цени.
  7. В съответствие с предишни позиции на БСК, отново предлагаме предприятия, които закупуват стоки и услуги над определен годишен праг, съответстващ на усреднената произведената добавена стойност на едно лице в социални предприятия и специализирани предприятия на хора с увреждания, да бъдат освобождавани от задълженията за трудоустрояване на лица с трайни увреждания, регламентирани в Кодекса на труда.

Българската стопанска камара изразява и подкрепа на позицията, изразена в Становище на Националния съюз на трудово-производителните кооперации.

 

С уважение,

 /п/

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Изпълнителен председател


Относно: Законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика
Добави мнение