16.10.2018

Изх. № 05-12-7/ 16.10.2018 г.

 

ДО

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

УЛ. „СЛАВЯНСКА” № 1

1040 СОФИЯ

 

КОПИЕ:

 

 

 

 

 

Г-ЖА ГАБРИЕЛА КОЗАРЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ул. елисавета багряна 20

1111, софия

 

ОТНОСНО:

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,

В продължение на 19 дни, в периода 9-27 август 2018 г., станахме свидетели на безпрецедентен срив в работата на Търговския регистър, който на практика доведе до преустановяване на услугите, предоставяни на потребителите на регистъра, и затрудни изключително много оперативната им дейност.

Този срив беше предшестван от редица проблеми във функционирането на регистъра, в т.ч. и в резултат на редица законодателни изменения, довели до разширяване на кръга от документи, които следва да бъдат обработвани и оповестявани в Търговския регистър. В продължение на няколко поредни години се наблюдава и забавяне от над една година при обработката на заявления за обявяване на годишни финансови отчети.

В своя позиция от 27.08.2018 г. БСК настоя за публично оповестяване на причините, довели до срива на регистъра, и съответните мерки, които ще бъдат предприети за гарантиране на сигурната и безаварийна работа на държавните информационни масиви. За наше съжаление, и към настоящия момент липсва отговор на поставените въпроси.

Публикуваната на 12.10.2018 г. от Агенция по вписванията документация по процедура за договаряне без предварително обявление за закупуване на допълнително дисково пространство в спешен порядък, допълнително засилва притесненията на бизнеса, че нормалното функциониране на регистъра не е обезпечено, и сме изправени пред реална опасност от нов срив.

Изключително смущаващи са твърденията, с които се аргументира Решението за откриване на процедурата, че спешната потребност от допълнително дисково пространство не е резултат от действия и бездействия на АВ  и че към датата на първия срив на дисковите масиви Агенцията не е могла и не е била длъжна да знае, че такова събитие от изключителен характер предстои, респективно - че същото ще наложи спешно възлагане на поръчка за осигуряване на допълнително дисково пространство.

Неприемлива и опасна е тезата, че Агенция по вписванията не знае какво е техническото състояние на дисковите масиви, на които съхранява данните от поверените ѝ за администриране регистри, още по-малко, че не е била длъжна да предвиди и управлява риска от настъпване на технически дефект. Оставяме без коментар, че за обосноваване на мотивите за избор на вида на процедурата, на първо място са посочени „публикации в медиите“.

Силно притеснително е и посоченото в Решението изявление, че в рамките на около 20 календарни дни дисковото пространство в Информационен център ще свърши, а в Резервен информационен център това ще се случи в рамките на около 14 календарни дни, което ще доведе до спиране на базите данни на регистрите и спирането на функционалностите предоставяни от регистрите, както и спиране на работа на цялата ИТ инфраструктура на Агенцията. Подобна информация по никакъв начин не е публично комуникирана и създава подозрения, че управлението на процесите в АВ е крайно хаотично и непрозрачно и, в крайна сметка - генерира несигурност и непредвидимост за бизнеса. Опасяваме се, че в посочените кратки срокове, дори и при успешно проведена процедура за избор на изпълнител, функционирането на информационните регистри ще е изложено на голям риск.

В тази връзка, още веднъж настоятелно призоваваме да бъдат оповестени всички причини, довели до срива на Търговския регистър, както и мерките, които ще бъдат предприети за обезпечаване на неговото функциониране.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Изпълнителен председател

 


Относно: Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ
Добави мнение