Становище на БСК по проект на ЗИД на ЗДДФЛ, № 954-01-41, внесен от н.п. Корнелия Нинова и група н. п.
Добави мнение

 

Изх. № 02-00-19 #1/02.08.2019г.

ДО 

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

ОТНОСНО: Становище на БСК по проект на ЗИД на ЗДДФЛ, № 954-01-41, внесен от н.п. Корнелия Нинова и група народни представители на 14.06.2019 г.

 

УВАЖАЕМИ Г-ЖА СТОЯНОВА, Г-Н АДЕМОВ, Г-Н КЪНЕВ, Г-ЖА НИКОЛОВА, 

Във връзка с внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху доходите на физическите лица, № 954-01-41, Ви уведомявам, че Българската стопанска камара декларира подкрепа за предлаганите изменения и допълнения, като представяме следните бележки:

  1. БСК последователно подкрепя необходимостта от иницииране на законодателни мерки за решаване на сложните проблеми на демографската криза, стимулиране на раждаемостта и отглеждането на деца при адекватна родителска грижа и възпитание чрез данъчни преференции за работещи родители, а не чрез социални помощи, които пряко ли непряко маргинилизират широки групи в уязвимо положение и ограничават тяхната ефективна интеграция на пазара на труда. 
  1. Предвидената в законопроекта мярка е ориентирана към родители, които получават доходи от труд, стопанска дейност и наеми. Това ще доведе до допълнителен ръст на заетостта и легализиране на част от недекларираната заетост при получателите на ниски възнаграждения, за да се ползва увеличения размер на преференцията. 
  1. В същото време предлагаме Министерство на финансите да прецизира оценения ефект от очакваното намаление на бюджетни приходи и да предвиди компенсиращи намаления в проекта на държавен бюджет за 2020 г., чрез съкращения в неефективни държавни разходи, вкл. ограничения на разходи за заплати в бюджетната сфера, в дублиращи се агенции и административни звена с ниска натовареност и добавена стойност към администрираните публични услуги и политики. 
  1. Следва да бъдат изготвени и предоставени разчети за действащия към момент режим на данъчни облекчения за родители, както и да бъде анализирана възможността за прилагане на данъчната преференция на годишна база с цел ограничаване на възможностите за грешки и измами и улесняване на контрола.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК