28.10.2020

 

Изх. № 05-06-8/ 28.10.2020 г.

 

ДО

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РБ

 

КОПИЕ:

 

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 

ОТНОСНО: Актуализиране на Заповед на МЗ РД-01-626/27.10.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка със заповед на МЗ РД-01-626, издадената на 27.10.2020 г., относно въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 29.10.2020 г., се обръщаме с настоятелна молба за прецизиране на т. 5 от заповедта, както следва:

  • Конгресно-конферентни мероприятия да се провеждат при 30% от капацитета на залата (както е заложено в т.6);
  • Изложения да се регламентират, както базарите на закрито (т.12), а именно еднопосочно движение и дистанция 1.5 м.

Действащият текст на т. 5 регламентира конференции и изложения да се провеждат с до 30 души, което прави провеждането им практически невъзможно. По този начин се спира дейността на конферентните и излобжени центрове. В същото време е налице дискриминация спрямо други сходни събития, описани в т. 6 и т. 12.

В случай че изменението на посочените текстове не бъде направена в рамките на днешния ден, ще бъде невъзможно провеждането на вече планирани събития в края на настоящия и началото на следващия месец. Като пример ще посочим няколко събития, предстоящи в периода 4-7 ноември 2020 г., чиято подготовка е в крайна фаза и до момента са вложени не малко средства и усилия, а икономическите последици за изложбените центрове и за изложителите ще бъдат колосални:

  • Международно изложение за месо и месни продукти „Месомания“, организирано от Асоциация на месопреработвателите в България;
  • Международно изложение за мляко и млечни продукти „Светът на млякото“, организирано от Асоциация на млекопреработвателите в България;
  • Международно изложение за хлебопроизводство и сладкарство „БУЛПЕК“, организирано от Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите;
  • Международно изложение за вина и спиртни напитки „Салон на виното“, организирано от Национална лозаро-винарска камара;
  • Международно изложение за храни, напитки, опаковки и машини „ИНТЕРФУД & ДРИНК“, организирано от Интер Експо Център.

Във връзка с горното настояваме за незабавно изменение на горепосочената заповед.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 

 


БСК настоява за прецизиране на заповедта на МЗ за противоепидемичните мерки, в сила от 29.10.2020 г.
Добави мнение