09.05.2022

 

Изх. №02-00-17#1/ 09.05.2022 г.

 

Вх. № КБФ – 47-253-02-50/09.05.2022

 

ДО

Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 46-ТО НС

 

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), № 47-254-01-42, внесен от н.п. Мартин Димитров и група народни представители на 21.04.2022 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРИМАНСКИ,

Предвид предстоящото обсъждане и гласуване на първо четене на посоченият по-горе законопроект, представяме на вниманието Ви позицията на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК).

Предложените със законопроекта изменения в чл. 96, ал. 1, чл. 102, ал. 4 и чл. 167а, т. 2, относно (i) повишаване на минималния облагаем оборот за задължителната регистрация по ЗДДС, (ii) регистрация по инициатива на органа по приходите и (iii) условията за отложено начисляване на данъка при внос, представляват хоризонтална мярка, от която биха се възползвали предприятия от всички икономически сектори. Мярката ще доведе до ограничаване на административната и регулаторна тежест за микро- и малките предприятия, както и за физическите лица, упражняващи независима икономическа дейност. В допълнение, предложените изменения ще допринесат за намаляване на административните разходи за обслужване на дейността, увеличаване на разполагаемия ресурс в микро- и малките предприятия и ще създадат условия за по-благоприятна бизнес среда.

Във връзка с гореизложеното БСК изразява своята подкрепа за представения законопроект.

Доколкото предложените изменения в ЗДДС целят намаляване на административната и регулаторната тежест, и подобряване на бизнес средата, бихме искали да обърнем Вашето внимание и върху други текстове в Закона, чието изменение би допринесло съществено за постигане на тези цели:

  1. Премахване на протоколите за самоначисляване на ДДС (чл. 117, ал. 1). Издадената фактура от доставчика е достатъчно основание за начисляване на данъка от предприятието-получател на стоката/услугата и не е необходимо да се издават и обработват допълнителни документи. Мярката е обсъждана многократно с Министерството на финансите и има постигнато предварително съгласие.
  2. Промяна в режима на безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка. Изискването, залегнало в чл. 6, ал. 4, т. 4, б. д) от Закона, а именно всяка опаковка да се маркира с текст "дарение, не подлежи на продажба". Посоченото изискване създава прекомерна административна тежест, често е неизпълнимо, противоречи на духа и възпрепятства постигането на целите и мисията на „хранителните банки“ – подпомагане на нуждаещите се и решаване на проблемите с глада и бедността.
  3. В допълнение към посоченото в т. 2 и във връзка с помощта (за транспорт до територията на България, престой и настаняване, и др.), която българските предприятия оказват на украински граждани, пострадали от военните действия в Украйна, е наложително да бъдат предприети изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 9 от ЗКПО, за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводна печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на лица, пострадали при бедствия по смисъла на Закон за защита при бедствия /ЗЗБ/ или на членове на техните семействата. Без съмнение, войната в Украйна отговаря на понятието за бедствие, посочено в чл. 2 от ЗЗБ, съответно – лицата, напускащи Украйна, поради военните действия на територията на тази страна, както и членовете на техните семейства, са лица, пострадали при бедствия. Предвид изложеното, при изпълнение на условието на ал. 1 на чл. 31 от ЗКПО разходите, които предприятията правят, за да помогнат на тези лица, следва да се третират като данъчно признати разходи. В същото време, нормата на чл. 31, ал. 7 от ЗКПО ограничава кръга на получателите на дарението, като регламентира, че те следва да са „установени в или да са граждани на друга държава-членка на Европейския съюз (ЕС), или на държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП)“, каквито гражданите на Украйна не са.

Следва изрично да се регламентира, че разходи за оказване на помощ на пострадали от военните действия в Украйна граждани, се признават за данъчни цели при изпълнение на условията на чл. 31, ал. 1 от ЗКПО, без оглед на националността на пострадалите лица или на членовете на семействата им.

  1. Въвеждане на постоянна данъчната ставка в размер на 9 на сто за „храни, подходящи за бебета или за малки деца“ и „бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули“ (чл. 66, ал. 2, т.т. 4 и 5 от ЗДДС). Изменението ще запази данъчните предимства за бизнеса при предоставяне на ваучери за храна (многоцелеви от тази година) на своите служители. Ваучерите за храна са съществено и търсено допълнение към трудовите възнаграждения на служителите и имат важна роля за запазване на покупателната способност на домакинствата, особено в настоящите условията на повишаващи се цени на хранителни стоки, електроенергия, отопление и други. Наличието на хранителни групи стоки с намалена ДДС ставка е от решаващо значение за запазване на досегашния режим на данъчно третиране на ваучерите за храна и тяхното облагане или необлагане с ДДС.
  2. Удължаване на срока за деклариране и внасяне на данъка. Подаване на тримесечни справки-декларации и дневници по ЗДДС, а за предприятия с деклариран ДДС - за внасяне под определен праг за последните 12 месеца, декларирането и внасянето на данъка може да се извършва веднъж годишно.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

 


Становище на БСК относно повишаване прага за регистрация по ЗДДС
Добави мнение