03.11.2023

Изх. №  05-01-44/2.11.2023 г.

 

Г-Н БОГДАН БОГДАНОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА 

Г-Н НИКОЛАЙ СИДЖИМОВ
ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

КОПИЕ ДО:

Г-ЖА СИЛВАНА ЛЮБЕНОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКА ХАРМОНИЗАЦИЯ“,
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА 

Г-ЖА СВЕТЛАНА БОЖКОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ,
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: Предложение за изразяване на подробно становище (Detailed Opinion) от Република България по Нотификация 2023/0490/BE на проект на законодателен текст от Белгия в системата TRIS, изпратена на 07/08/2023 и с период на изчакване до 08/11/2023.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото писмо бихме искали да привлечем Вашето внимание и да изразим сериозните си притеснения по повод проектозакон на Белгия, подаден като нотификация в базата данни TRIS на Европейската комисия на 07 август 2023 г., с номер на нотификацията 2023/0490/BE, като част от процедурата по нотификация съгласно Директива 1535/2015/ЕС, целяща информиране на държавите-членки и ЕС. Самият белгийски документ е наречен „Споразумение за сътрудничество относно рамката за разширена отговорност на производителя за някои потоци от отпадъци и за отпадъците“ и цели да транспонира изискванията за разширена отговорност на производителите (РОП), съгласно Директива (ЕС) 2019/904.

Целта на проекта на белгийското споразумение за сътрудничество е да се създаде национална законодателна рамка по отношение на някои потоци отпадъци, подлежащи на разширена отговорност на производителя, както е предвидено в Директива (ЕС) 2019/904 относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. За съжаление, обхватът на белгийския проект не съответства на духа и изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 и също така представлява потенциална пречка за безпроблемното функциониране на вътрешния пазар на ЕС.

Белгийският законодателен проект изисква производителите и вносителите на тютюневи изделия с филтри да плащат такси за разширена отговорност на производителя (РОП), независимо дали изделията имат или не филтър и, съответно - без значение дали съдържат пластмаса, или не. Това не съответства на членове 7 и 8 от Директива (ЕС) 2019/904, които изискват мерки за намаляване на потреблението и пазарни ограничения за продукти, съдържащи пластмаса. Нещо повече, в съображение 16 от Директива (ЕС) 2019/904 изрично се посочва, че "Иновациите и разработването на продукти се очаква да предостави реални алтернативи на филтрите, съдържащи пластмаса, и това разработване трябва да се ускори. Схемите за разширена отговорност на производителя по отношение на тютюневите изделия с филтри, съдържащи пластмаса, следва да насърчават и иновациите, които водят до разработването на устойчиви алтернативи на филтрите за тютюневи изделия, съдържащи пластмаса. Държавите членки следва да насърчават широк кръг от мерки за намаляване на отпадъците след потребление на тютюневи изделия с филтри, съдържащи пластмаса.". Като цяло, Директива (ЕС) 2019/904 има за цел да насърчи разработването и използването на налични и по-устойчиви алтернативи на пластмасовите изделия.

Въпреки това, в резултат на белгийското законодателно предложение, инвестициите в научноизследователска и развойна дейност за решения за филтри за тютюневи изделия, които не съдържат пластмаса, както и потенциалното им производство ще бъдат обезсмислени и сериозно засегнати. Като не прави разлика дали тютюневите изделия са с филтри, съдържащи пластмаса, или не, белгийското предложение създава и потенциални бъдещи пречки пред въвеждането на стоки на белгийския пазар и безпрепятственото движение на стоки в рамките на ЕС, което ще доведе до нарушение на член 34 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), забраняващ национални мерки, които имат за последица подобни на количествени ограничения върху вноса. Налагането на еднакви и то огромни по размер и непропорционални такси за РОП, както за съдържащите, така и за несъдържащите пластмаса тютюневи изделия с филтри, прави огромните инвестиции в разработване на устойчиви алтернативи – филтри без пластмаса, безсмислени, а цените на тютюневите изделия с непластмасови филтри ще са неконкурентни на тези с настоящите филтри от целулозен ацетат. Това именно ще създаде условия за нелоялна конкуренция и непостигане на целите на Директива (ЕС) 2019/904.

Допълнително, в придружаващата обосновка на белгийската нотификация TRIS 2023/0490/BE белгийското правителство потвърждава и намерение за разширяване на обхвата на продуктите, предвидени в Директива (ЕС) 2019/904, като включва и опаковъчни материали, които не съдържат пластмаса. Аргументите за това нелогично предложение са, че по този начин ще се избегне дискриминация между производителите на опаковъчни материали, които съдържат пластмаса, и тези, които не съдържат. Тази обосновка е неадекватна, тъй като другите отпадъчни материали от опаковки в Белгия към настоящия момент са предмет на вече съществуващи изисквания за РОП съгласно транспонираната Директива за отпадъците от опаковки и това би създало налагане на двойна такса за едни и същи отпадъци и създава законодателно припокриване. Заявената цел за избягване на дискриминация по никакъв начин не обосновава намерението на белгийското правителство да добави непластмасовите опаковки към изискванията за РОП при транспонирането на Директива (ЕС) 2019/904.

От друга страна, добавянето на непластмасови опаковки към обхвата на сега транспонираната от Белгия Директива ЕС) 2019/904 не е в съответствие с обявената цел на същата Директива, която ясно указва обектите на регулиране – продукти, съдържащи пластмаса. Това размива ясното разграничение, определено и с Директивата за отпадъците от опаковки, което води до потенциално объркване и регулаторни пречки за бизнеса. По същество се създава допълнително, излишно ниво на законодателни мерки за непластмасовите опаковки, които вече се регулират от Директивата за отпадъците от опаковки в Белгия.

С оглед на гореизложеното, нашето виждане е, че националният белгийски проектозакон, който предстои да бъде приет, съдържа разпоредби, които не са в съответствие с разпоредбите и духа на Директива (ЕС) 2019/904, непропорционални са и създават сериозен риск от неоправдани пречки пред свободното движение на стоки на вътрешния пазар и нарушаване на конкуренцията. Важно е да се отбележи, че макар всяка държава-членка да е свободна да реши как да транспонира Директивата в националното си законодателство, регулаторната рамка на ЕС цели да хармонизира правилата, да осигури прозрачно и ефикасно прилагане на европейските правила, и да гарантира пропорционални законодателни актове, като цел на програмата за по-добро регулиране.

Предвид това, с представените тук аргументи бихме искали да Ви призовем в качеството Ви на отговорни органи да изразите подробно становище от името на Република България (detailed opinion) по нотификация 2023/0490/BE на Белгия, с което да се призове Белгия да обмисли и да приведе горепосочените законодателни текстове в съответствие както с целите, определени в Директива (ЕС) 2019/904, така и с основните принципи на свободното движение на стоки и свободната конкуренция на общия европейски пазар. Освен това, разширяването на приложното поле на директивата в една страна, без да бъдат ясно определени границите на оперативната и финансова разширена отговорност, може да доведе до значително повишаване на разходите за отпадъци, без това да носи очакваните ползи за околната среда и ресурсна ефективност на продуктите.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК


Относно проект на законодателен текст от Белгия в системата TRIS
Добави мнение