Социална политика и заетост
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Методика за оценка на проекти напрограми по чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта  - срок до 18.6.2019 г.

- Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика -срок до 10.06.2019

- Проект на Наредба за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и ....  - срок до 24.05.2019

- Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост - срок до 24.05.2019

- Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания - срок до 24.05.2019

- Проект на Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания - срок до 23.05.2019

- Проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания - срок до 22.05.201

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политика