Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2020 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) - срок до 26.06.2020

- Проект на ПМС за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. - срок до 11.06.2020

- Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост - срок до 22.05.2020

Внесени в НС законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политика:

 


Социална политика и заетост
Добави мнение