Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 168 от юли 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Р България за членство в еврозоната - срок до 18.03.2021

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки - срок до 25.03.2021

- Проект на НИД на Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Р България и изискванията към фискалните контролни пунктове - срок до 26.03.2021

- Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, заедно с мотиви към него - срок до 24.03.2021

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на финансите - срок до 21.03.2021

- Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, заедно с мотиви към него - срок до 13.03.2021


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика


Финанси и данъчна политика
Добави мнение