Финанси и данъчна политика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на ЗИД на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници - срок до 14.3.2019 г.  

- Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - срок до 08.03.2019

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт - срок до 27.02.2019

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - срок до 24.02.2018

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност - срок до 18.2.2019 г. 

- Проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (ДВ, бр. 75 от 2016 г.) - срок до 16.2.2019 г. 

 

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика