П О К А Н А 

Управителният съвет на Българска стопанска камара-съюз на българския бизнес на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква ХV-то Общо събрание на БСК на 05.12.2018 г. (сряда) в 10.00 ч., в централна сграда на Националния дворец на културата, зала № 10, етаж 8,

при следния дневен ред: 

  1. Отчет за дейността на Управителния и Контролния съвет за периода 2014-2018 г.;
  2. Приемане на Основни насоки за дейността на БСК за периода 2019 – 2023 г.;
  3. Приемане на бюджет на БСК за периода 2019 – 2023 г.;
  4. Приемане на изменения и допълнения в Устава;
  5. Избор на Управителен съвет;
  6. Избор на Контролен съвет;
  7. Избор на Национален съвет на председателите;
  8. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание, ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред. 

Регистрацията на делегатите ще стартира в 9.00 часа. 

За целите на регистрацията е необходимо да представите:

  1. Удостоверение за актуално състояние на фирмата/организацията. Ако сте принтирали удостоверението от сайта на Търговския регистър, необходимо е да поставите печат (на Вашата фирма/организация) "Вярно с оригинала";
  2. Пълномощно от представляващия/управителя на фирмата/организацията, в случай че не се явява той лично. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното, а само подпис и печат (Изтеглете образец за пълномощно ОТТУК!).

________

Право на участие в ОС на БСК имат фирми и организации, които са вписани в Регистъра на членовете на Камарата, като проверката за това ще се прави на място от регистриращите. 

За достъп до Зала №10 на НДК ползвайте вход А4, който се намира откъм бул. Витоша, над "Нов театър НДК" (вж. КАРТА). Регистрацията на делегатите ще се проведе във фоайето, непосредствено до входа, а самата Зала №10 се намира на ет. 8. На място ще има представители на БСК, които ще насочват участниците в ОС.

                                                                                          

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Общо събрание на БСК