Общо събрание на БСК

П О К А Н А 

Управителният съвет на Българска стопанска камара-съюз на българския бизнес на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква ХV-то Общо събрание на БСК на 05.12.2018 г. (сряда) в 10.00 ч., в централна сграда на Националния дворец на културата, зала № 10, етаж 8,

при следния дневен ред: 

  1. Отчет за дейността на Управителния и Контролния съвет за периода 2014-2018 г.;
  2. Приемане на Основни насоки за дейността на БСК за периода 2019 – 2023 г.;
  3. Приемане на бюджет на БСК за периода 2019 – 2023 г.;
  4. Приемане на изменения и допълнения в Устава;
  5. Избор на Управителен съвет;
  6. Избор на Контролен съвет;
  7. Избор на Национален съвет на председателите;
  8. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание, ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.                                                                                             

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.