29.01.2016

Създаването на Центъра за върхови постижения е опит бизнесът, академичните среди и образованието да си съдействат за устойчивост и развитие на сектор „Мехатроника“.

Днес, 29 януари 2016 г., в Българска стопанска камара (БСК) беше проведена работна среща във връзка с предстоящото учредяване на първия в сраната Център за върхови постижения в областта на мехатрониката и чистата индустрия.

Срещата беше официално открита от изпълнителния председател на БСК Божидар Данев и зам.-министъра на образованието и науката проф. Костадин Костадинов. Сред участниците бяха членовете на УС на БСК Венцислав Славков, Кирил Желязков и проф. Марин Христов, представители на Българската академия на науките (БАН), Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ), техническите университети (ТУ) в София, Пловдив, Габрово и Варна, Химико-технологичния и металургичен университет – София, Асоциацията на бизнес клъстерите в България (АБКБ), ръководители на браншови организации и фирми, развиващи дейност в сферата на електротехниката и мехатрониката.

Идеята е Центърът да обединява потенциала на научните среди и потребностите на индустрията от иновации. Създаването на Центъра за върхови постижения е опит бизнесът, академичните среди и образованието да си съдействат за устойчивост и развитие на сектор „Мехатроника“.

“Очакваме центърът да създава и продава технологии, да се превърне в звено за експорт на научни продукти, защото съм сигурен, че в България имаме потенциал да го направим. Виждам, че амбициите ви са големи, но вярвам, че с обединение на силите всичко е постижимо”, каза зам.-министърът на образованието и науката Костадин Костадинов по време на срещата.

Предвижда се Центърът да обединява усилията на досега съществуващите центрове по мехатроника към БАН и университетите с цел мобилизиране на най-добрия научен потенциал, който пряко да се обвърже с индустрията, както в България, така и в ЕС. Кадрите за центъра ще се подбират на конкурсен принцип, а насоките за кандидатстване ще бъдат финализирани до края на месец февруари 2016 г.

По предварителна информация се очаква Центърът да изгради регионални звена за върхови постижения и центрове за компетенции, т.е. да се създаде една добра инфраструктура за директно взаимодействие между наука и бизнес. Дейността на центъра ще е насочена основно към създаването на продукти с висока добавена стойност, развитие на човешките ресурси за производство на изделия, които да се конкурират на световния технологичен пазар.

Оперативна група от представители на БАН, СУ, ТУ-София, АБКБ и БСК ще координира работата по изграждане на центъра и неговите структурни звена.

 

Дата: 29.01.2016

Източник: БСК

Прочетено: 3783