Дата: 29.06.2016

Източник: БМГК

Прочетено: 1175

Българските добивни компании запазват своята увереност в устойчивото развитие на бранша през настоящата година. Три четвърти от тях са умерени оптимисти за бизнес-климата в страната, в т.ч. и в бранша, за 2016 г. Тази позиция се подсилва и от тенденцията за намаление на корупционния натиск върху минерално-суровинната индустрия.

Това сочат данните от вътрешно проучване сред членовете на Българска минно-геоложка камара (БМГК), проведено в рамките на Общото й събрание на 14.04.2016 г.

zoom_sss

Прогнозните планове за 2016 г. на компаниите от минерално-суровинната индустрия сочат, че общо 43% планират мерки за растеж или за запазване на нивата от 2015 г. В това число се включват членове на БМГК, които или планират увеличаване на производството, или запазването му на нивата от 2015 г. , или увеличаване на инвестиционната си програма. Сумарният резултат говори за стремеж за укрепване на пазарния им дял и за отговорно управление на компаниите.

В допълнение 14% от отговорилите предвиждат увеличение на персонала в резултат на очакванията им за нарастване на обемите работа. Картината се допълва от 16% от компаниите, които заявяват, че търсят нови канали за продажба.

При отговора на въпроса за намеренията им за 2016 г., 14% отговарят, че планират увеличение на персонала. Това е пореден признак на оптимизъм в нагласите, както и за готови реални планове за увеличаване обема работа в компаниите.

По отношение на инвестициите, най-много от анкетираните компаниите планират през 2016 г. Да инвестират в ново оборудване (15%), подобряване условията на труд (14%) и повишаване квалификацията на персонала (14%). Внимание заслужават и резултатите за подобряване на енергийната ефективност (11%) и опазване на околната среда (10%). В комбинация с предходните показват отговорното отношение на членовете на БМГК към устойчивото развитие.

Планирани инвестиции – сравнение по години (2014 - 2016)

Сравнението за последните 3 години показва постоянен фокус върху персонала на компаниите – от подобряване на условията на труд (12%, 16%, 14%) до повишаване квалификацията им (19%, 14%, 15%).

Големите разлики се откриват при инвестиране в нови технологии (вариация от 7% през годините) и ново оборудване (вариация от 9% през годините). През 2016 г. включихме нов отговор – „иновации“ – и 13% от отговорилите са го маркирали.  Тези резултати говорят за това, че добивната индустрия разчита на технологиите и подобренията в процесите за своята работа, но и за това, че компаниите следят тенденциите и планират инвестиции, които да ги трансформират в лидери и да запазят водещите им позиции. Освен това комбинацията между технологии и иновации води не само до икономии от тяхното внедряване (и от мащаба в отделни случаи), но и до опазване на околната среда и повишаване на безопасността.

Като стабилни могат да се определят и инвестициите в опазване на околната среда (вариация от 4% през годините) и разширяване на производството (5% вариация).

На двата полюса като тенденции са разширяване на външно-търговската дейност и подобряване на енергийната ефективност. Резултатът на първия говори за „свиване“ на износа и фокусиране на дейността на членовете на БМГК само в България. Докато втората показва осъзната нужда за инвестиране в не-енергоемки технологии и/или заместване на съществуващи с по-ефективни. Може да се дължи и до промяна на производствени процеси и тяхната коренна трансформация с оглед пестене на енергия.

zoom_sss

Умереният оптимизъм в бранша се допълва от подобряващите се показали за усещането на корупционен натиск. Тенденцията за нейното намаляване започва още след втората анкета сред членовете на БМГК през 2009 г. и върви стремглаво надолу, достигайки до 13% през 2012 г. В следващите 2 години тя бележи ръст – отбелязан от 26% през 2014 г. За изминалата 2015 г. усещането за корупционен натиск е на ниво от 21% и дава основания за заключения, че се завръща към ниските нива. Детайлният поглед върху рудодобивните компании само показва, че те усещат натиск единствено от неправителствения сектор.


Българска минно-геоложка камара е учредена на 09.08.1991 г. от 18 търговски дружества. Днес в нея членуват 116 компании, които осигуряват висока представителност в 8 подотрасли: геология, добив на нефт и газ, въгледобив, рудодобив, индустриални минерали, скално-облицовъчни материали, инертни и строителни материали, логистика. Камарата е член на КРИБ, БСК, Евромин, Еврокол и активно участва в Българска мрежа на Глобалния договор на ООН.