Дата: 21.02.2017

Източник: БМГК

Прочетено: 1292

  • Участниците в кръгла маса „Бъдеще за българския въгледобив“ ще излязат с обща декларация до институциите в защита на българския въгледобив и електроенергетика. 
  • Нужно е изграждане и защита на консолидирана национална позиция и сътрудничество с всички заинтересовани от запазването на конвенционалната енергетика държави-членки на ЕС. 
  • Министерство на енергетиката и Министерство на икономиката заявиха своята пълна подкрепа за позицията на БМГК и „Мини Марица-изток“ ЕАД за неприемане на невъзможните за изпълнение пределни нива на емисиите от индустрията. 

София, 21 февруари 2017 г. – Всички участници в кръглата маса „Бъдеще за българския въгледобив“ се обединиха около позицията за защита на този приоритетен за българската енергетика и икономика добивен подотрасъл и ще излязат в кратки срокове с обща декларация в негова подкрепа. 

Това се случи на организираната днес от Българска минно–геоложка камара (БМГК) и „Мини Марица – изток“ ЕАД съвместно събитие във връзка с предложената промяна в Референтния документ за най-добри налични техники (BREF) за големи горивни инсталации (LCP). То се проведе в „Гранд Хотел София“. 

Участниците подчертаха, че успешният резултат на тази кампания изисква изграждането на национална позиция и сътрудничество между всички заинтересовани институции и техните представители в релевантните международни структури – Европейска комисия, Европейски парламент, международни конференции и търсене на подкрепа от Евракол и Евромин. 

В събитието участваха Константин Делисивков, заместник-министър на енергетиката и Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката. Кръглата маса бе открита от проф. д.т.н. Николай Вълканов, заместник-председател на БМГК. В президиума бяха инж. Андон Андонов, изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД, а инж. Димитър Чолаков, заместник-директор на компанията представи нейната история, профил и същността на проблема. 

Предложените по-високи прагове за различни емисии са смъртна присъда за българската енергетика, както и за българската индустрия и икономика.“ - заяви при откриването на кръглата маса инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на БМГК. „В Европа се говори за повишаване на стойността по веригата на доставките и тази стойност да остава за държавата-производител – от добива до производството на различни продукти и услуги. Това в най-голяма степен важи за производството на електроенергия от изкопаеми горива у нас. А с възможното ликвидиране на българския въгледобив ние ще зачеркнем работеща индустрия, хиляди работни места, добавената стойност ще отиде при други държави и още неизброими косвени последици.“ 

Цел на БМГК с проведения днес брифинг бе да се призове още веднъж държавата и нейните представители – министерства, евродепутати, и др. – да участват активно чрез контакти, дискусии и чрез лобиране в Европейската комисия и в Европейския парламент и чрез други публични начини, в защита на нашия национален интерес. 

„Ние искаме да информираме обществото какво се случва. Искаме да постигнем и спешна национална консолидация – за да се спре ликвидацията на цял един отрасъл.“ – посочи още инж. Андреев. 

Заместник-министър Константин Делисивков посочи, че по отношение на сероочистването изключително трудно могат да бъдат постигнати предложените нови нива в Референтния документ. „Енергетиката заема централно място в европейския политически дебат. Ние сме съгласни, че устойчивото развитие на отрасъла, енергийната ефективност и енергийната сигурност имат ключова роля за конкурентоспособността на икономиката на Европа. Но национално-отговорната позиция изисква баланс между желаната от всички грижа за околната среда и конкурентното развитие на енергетиката и в частност – добива на въглища.“ – подчерта той. „Имаме нужда от гарантиране на енергийните доставки в краткосрочен план. Примерът от месец януари 2017 г. за търсенето на електроенергия, който не беше постиган през последните 16 години. Имаме анализ в БЕХ за предлаганите референтни стойности. Министерство на енергетиката подкрепи позицията на БМГК пред Министерство на околната среда и водите, което е водещо в дебата в Брюксел по темата. По подобен вид важни въпроси е важно да имаме обща позиция, да им се дава гласност и да се намират решения“ – посочи той в заключение. 

Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов посочи, че само силни заедно можем да постигнем синергичен ефект и да постигнем целите. „Изискванията в новия ревизиран референтен документ ще поставят България в много неблагоприятна позиция. Затова и Министерство на икономиката подкрепи позицията на БМГК и на „Мини Марица-изток“ ЕАД.“ – посочи заместник-министър Борисов. „Затова ние смятаме, че трябва да изградим обща позиция и да защитим българския интерес.“ – каза той в заключение. 

БМГК винаги защитава интересите на своите членове, а когато те са от национално значение, както е случаят с „Мини Марица-изток“ ЕАД и което е заплашено от ликвидация, ние заставаме на чело на тази битка и ще я спечелим.“ – посочи в изказването си проф. д.т.н. Николай Вълканов, заместник-председател на БМГК. Камарата се обърна към всички национални институции по този важен въпрос, за да се вземат мерки навреме. 

„Сегашната ситуация е по-тежка от опита ни със затварянето на малките блокове на АЕЦ „Козлодуй“. Ако това се случи, то над 20 000 души ще бъдат засегнати и социално-икономическата цена ще бъде непосилна. Но трябва да направим така, че ние – като държава – да не си затворим сами „Мини Марица-изток“ ЕАД“. Компанията няма свободата на едно истинско акционерно дружество в инвестиционната си програма. То няма финансов ресурс, поради не плащането на доставените въглища и няма хоризонт за развитие. Това, което правят миньорите там е геройство.“ – каза още проф. Вълканов. 

Важност на проблема 

Новите пределни стойности на емисиите в Окончателния работен вариант на Европейската комисия поставят в опасност енергийната сигурност и промишлената конкурентоспособност. В ревизирания LCP BREF се предлагат пределни стойности на емисиите, надхвърлящи пределните стойности, предвидени в Директивата за емисиите от промишлеността (ДЕП), определени съгласно най-добрите налични техники (НДНТ). Поставянето на непостижими пределни граници, над реалните нива на НДНТ, би довело до прекалено голям натиск върху операторите на горивните инсталации, както в икономически, така и в технически аспект. 

Ако промяната бъде приета, ще нанесе непоправими щети на българския въгледобив и енергетика - ключови отрасли на националната икономика.  

За „Мини Марица-изток“ ЕАД 

„Мини Марица-изток“ ЕАД е най-голямото въгледобивно дружество в Република България. Негова основна дейност е добив и доставка на лигнитни въглища, предназначени за производство на електроенергия. 

„Мини Марица-изток“ ЕАД доставя лигнитни въглища за четирите топлоелектрически централи в енергийния комплекс „Марица-изток“, разположен в област Стара Загора: „Брикел“ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД (1500 МВт), ТЕЦ „Ей И ЕС Гълъбово“ (600 МВт) и “ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3” (908 МВт), като общо инсталираната мощност е 3 300 МВт, а произвежданата енергия е близо 40% от общото производство на електроенергия в Република България. 

В „Мини Марица-изток“ ЕАД работят пряко над 7 000 (седем хиляди) души. 

Компанията е член на Българска минно-геоложка камара и на Евракол.  

За Българска минно-геоложка камара 

Българска минно-геоложка камара е учредена на 09.08.1991 г. от 17 търговски дружества. Днес в нея членуват 116 компании, които осигуряват над 90% от индустриалното производство в отрасъла и висока представителност в 8 подотрасли: геология, добив на нефт и газ, въгледобив, рудодобив, индустриални минерали, скално-облицовъчни материали, инертни и строителни материали, логистика. Камарата е член на КРИБ, БСК, Евромин, Еврокол и активно участва в Българска мрежа на Глобалния договор на ООН. 

Мисия: Да защитава интересите на своите членове в съответствие с принципите на пазарната икономика, устойчивото развитие и етичните норми и стремейки се към основната си визия. 

Визия: Дългосрочно развитие като национално представителна браншова организация на работодателите в минерално-суровинната индустрия в България със значим принос за подобряване на бизнес условията за развитие на отрасъла и социално-икономическия просперитет на страната. 

Девизът на БМГК е: „Силни заедно!“ 

 

За контакт:

Даниел Киряков

Експерт „Връзки с обществеността“

Daniel.kiryakov@bmgk-bg.org; M: +359 879889242

www.bmgk-bg.org

 https://bg.linkedin.com/in/bulgarianchambermininggeology 