25.04.2018

Инициативата е част от изпълнението на проект „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“ в страните от Дунавския регион.    

На 25 април 2018 г. в Технически университет –София, се подписа Споразумение за сътрудничество за създаване на Национална академия за професионално обучение в България. Инициатори за създаването на тази структура са Технически университет – София, Българска стопанска камара –съюз на българския бизнес, Германо-българска индустриално-търговска камара, Индустриален клъстер „Средногорие“ и Европейска фондация за образование от Щутгарт - Германия.    

Инициативата е част от изпълнението на проект „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“ в страните от Дунавския регион. Усилията на инициаторите са свързани с решаването на предизвикателствата пред образователните системи в тези страни и в частност – пред висшето образование. Имат се предвид глобализацията, дигитализацията, културната и социалната хетерогенност, демографските промени. Всичко това поставя неотложната необходимост от по-практична насоченост на висшето образование, за по-добрата му обвързаност с нуждите на икономиката и новите технологии, за по-добро съответствие с изискванията и динамиката в промените на пазара на труда.

  • Основните дейности на бъдещата Академия са насочени в следните области, свързани помежду си по синергичен начин:
  • Подкрепа на висшите училища в разработването и прилагането на по-практически ориентирани учебни програми;
  • Подпомагане повишаването на квалификацията на наставниците в предприятията и на специалистите по управление на човешките ресурси в тях;
  • Партньорство с професионални гимназии и повишаване квалификацията на учителите по професионално обучение;
  • Предлагане на различни форми на обучение на стартиращи фирми, развитие на предприемачеството на младите хора, мобилност на подготвяните специалисти с висше образование;
  • Организиране трансфер на ноу-хау между университетите и фирмите, на добрите практики и опит от Германия и други европейски страни, особено в съответствие с тенденциите в развитието на Индустрия 4.0.   

С особена практическа насоченост са и планираните за разработване и внедряване в българската практика електронни платформи, учебни модули и курсове, насочени към повишаване на качеството на подготовката на завършващите българските университети млади хора, тяхната мобилност и компетентности за по-добро съответствие с изискванията на пазара на труда в страните от Европейския съюз.

Планира се също Академията да предложи своята експертиза за усъвършенстване на нормативната база в областта на висшето образование в България, като се използват опита и добрите практики в това отношение на други европейски страни.

Дата: 25.04.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1408