09.12.2019

В периода 25.11.2019 - 27.11.2019 се проведе първата среща по проект  „CSR and Ethics in Training Centres for benefit of All“ (Корпоративна социална отговорност и етика на учебните центрове в полза на всички) в Тулуза, Франция.

Координаторът на проекта беше домакин и бяха обсъдени всички аспекти на първите 2 основни дейности в проекта, а именно:

1. Провеждане на изследване на заинтересованите страни, които имат отношение към учебните центрове (ръководители, преподаватели, учащи, НПО, държавни и общински институции и др.) на европейско ниво. Също така и провеждане на изследване и на основните параметри за качество на обучението и корпоративна социална отговорност за учебни центрове обхващащи следните теми: човешки права, околна среда, рискове, етично поведение, безопасност. Изготвяне на доклад с анализ на основните трудности, с които се сблъскват заинтересованите страни във всяка страна за да се определят най-подходящите области на действие на социална отговорност за сектора на продължаващото образование за възрастни лица.

2. Да се разработят онлайн курсове по Корпоративна социална отговорност и етични норми в учебните центрове – обществена полза на образованието за възрастни лица; равни, ясни и честни нива на заплащане на персонала в учебните центрове; въздействието върху околната среда и минимизиране на щетите от учебна дейност; равни възможности за обучение на различните социални групи от обществото и др.

Бяха обсъдени също така и стратегии за разпространение на резултатите от проекта на национално и европейско ниво. Събитието беше прекрасно изживяване за всички партньори, тъй като домакините се бяха погрижили и за най-малките детайли по организацията на стартовата среща.

Русенска стопнска камара е в основния екип за работа по първата дейност на проекта и се представляваше от двама члена на екипа ѝ, експерти в образованието и обучението на възрастни лица.

Също така организацията е водеща за дейност 4 на проекта, тъй като има съществен опит в Корпоративната социална отговорност и внедряването ѝ в бизнес организации.

Дата: 09.12.2019

Източник: Русенска стопанска камара

Прочетено: 1370