14.07.2021

Във връзка с подписаният на 10.02.2021 г. меморандум за сътрудничество между БСК и МОСВ и проведената на 26.05.2021 г. работна среща между представители на МОСВ и БСК, на която бяха обсъдени въпроси, които могат да бъдат решени в рамките на правомощията на служебното правителство и да имат значим ефект върху дейността на бизнеса, БСК има удоволствието да уведоми своите членове, че са започнали процедури и има резултати по всички теми, поставени от бизнеса, а именно:

  1. Относно Национална информационна система за отпадъци (НИСО): В периода 28 юни – 8 юли 2021 г. бяха проведени обучения от ИАОС за външни потребители, а срокът за предоставяне на годишните отчети чрез НИСО за отчетната 2020 г. е удължен до 01.09.2021 г.
  2. Относно внасяне на проекта за изменение на Наредба №1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри за разглеждане и приемане от Министерския съвет: Проект на НИД на Наредба №1/04.06.2014 г. е обявен за обществена консултация.
  3. Относно транспонирането в националното законодателство на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда: В БСК бе проведена работна среща с представители на МОСВ, на която Директивата бе представена и обсъдена. Предстои обществено съгласуване на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
  4. Относно процедурата за нотификация за износ на неопасен отпадък: Забавянето във връзка с издаването на нотификации е отстранено.

 

Дата: 14.07.2021

Източник: БСК

Прочетено: 2374