17.11.2021

Българската стопанска камара (БСК) и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) подновиха споразумението за сътрудничество между двете институции, което сключиха през 2016 г. Подпис под новия документ поставиха председателят на БСК Добри Митрев и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Рамковото споразумение има за предмет сътрудничество между БСК и нейните фирми-членове, от една страна, и УНСС, от друга страна, с оглед подпомагане успешното реализиране на политиките, целите и задачите на Камарата и Университета.

Българската стопанска камара се ангажира да:

  • Информира периодично УНСС за актуални стажантски и работни позиции във фирми-членове на БСК, които са подходящи и/или интересни за студенти и випускници на УНСС.
  • Съдейства за провеждане на стажове за студенти от УНСС във фирми-членове на БСК.
  • Кани преподаватели от УНСС, като лектори, консултанти и експерти за участие в активности и събития, които представляват интерес за БСК по направленията, посочени в Рамковото споразумение.
  • Участва в организирани презентации, лекции, срещи и други събития от УНСС, свързани с дейности на БСК и на нейни фирми-членове по направленията, посочени в Рамковото споразумение.

Университетът за национално и световно стопанство се ангажира да:

  • Създава организация за успешно реализиране на двустранното сътрудничество между БСК и Университета за национално и световно стопанство по направленията, посочени в обхвата на Рамковото споразумение.
  • Периодично информира студентите и випускници на УНСС за актуални стажантски и работни позиции във фирми-членове на БСК.
  • Съдейства за участие на студенти от УНСС в провеждани стажове във фирми-членове на БСК.
  • Кани представители на ръководството и специалисти от БСК и нейни фирми-членове като лектори и консултанти за участие в активности и събития, които представляват интерес за УНСС по направленията, посочени в Рамковото споразумение.
  • Предоставя при възможност зали за събития, организирани от БСК, които са от взаимен интерес.

Повече от 41 години Българската стопанска камара се опитва да бъде разумния глас в социалния диалог. За нас като рaботодателска организация е важно да имаме възпитани и образовани млади хора. Считаме, че това трябва да е приоритет не само за икономиката, но и за цялостното развитие на страната. С огромно удоволствие приемам изпълнението на поетите ангажименти днес. Вярвам, че заедно ще търсим правилните стимули за младите хора, които да разберат, че образованието наистина е ценност”, подчерта при подписване на документа председателят на БСК.

Пред академичната аудиторията Добри Митрев подчерта, че всички членове на БСК, които развиват своята дейност в сферата на образованието, са освободени от имуществени вноски и членството в семейството на БСК за тях е напълно безплатно.

Днешното споразумение между БСК и УНСС е и естествено продължение на съвместна работа по проект „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между ТрУ, УНСС, Русенски университет и БСК (СИПМО-ТрУ)".

Дата: 17.11.2021

Източник: БСК

Прочетено: 495