07.03.2023

„Процедурата по внос на работници от трети страни продължава да е твърде бюрократична, необходима е дигитализация на процеса, както и промени в нормативната уредба – и на европейско, и на национално ниво, ако искаме Европа да участва в световната надпревара за привличане на таланти. Въпреки това, не може да се пропусне фактът, че институциите наистина полагат усилия да подобрят процеса.“

Това каза Мария Минчева – зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК), при откриването на работната среща на тема „Внос на работници от трети страни – предизвикателства и възможности“. Г-жа Минчева беше модератор на срещата, в която се включиха експерти от БСК, членуващи в Камарата браншови организации и предприятия, експерти от Дирекция „Миграция“ към Министерството на вътрешните работи (МВР), Агенцията по заетостта (АЗ), Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Министерството на електронното управление (МЕУ). Организатор и домакин на срещата беше БСК.

Част от основните проблеми, които срещат работодателите при прилагането на режима за легален внос на работници от трети страни, са:

  • Липсата на единно звено, където документацията да се подава и проверява.
  • Необходимостта от адресна регистрация на работника в България, три месеца преди да е получил одобрение за пребиваване в страната.
  • Кратките срокове за кандидатстване за издаване на виза D – пропускане на законово установените срокове, поради липса на приемни часове в консулствата;
  • Липсата на възможност за промяна на заеманата позиция в рамките на фирмата;
  • Разминаване в срока на разрешителното за пребиваване и разрешителното за работа;
  • Затруднената обратна връзка от институциите в процеса на издаване на разрешително за работа.

 „От Доклада за въздействието на демографските промени в ЕС е видно, че населението в Европа намалява и застарява и че трябва да бъде намерено решение във връзка с недостига на умения“, подчерта Мария Минчева. Тя отбеляза, че реформата на Директивата на ЕС за синята карта с цел привличане на висококвалифицираните таланти е факт, като в момента действа работна група по транспонирането й.

БСК подготвя конкретни предложения, които отразяват вижданията на работодателите. Беше отбелязано, че е важно да се спазва междуведомствената процедура при прилагане на директивите, за да не се правят пропуски. Такъв е примерът с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция, които бяха разгледани директно в Парламента, без предварително съгласуване със заинтересованите страни, поради което са идентифицирани редица слабости. Предстои и преразглеждане на Директивата за дългосрочното пребиваване с цел укрепване на правата на жителите да се движат и работят в различни държави-членки. На преразглеждане подлежи и Директивата за единното разрешение с цел опростяване на процедурите за работници с ниска и средна квалификация.

Последните изменения и допълнения в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и бъдещите стъпки по транспониране на Директивата за синята карта представиха пред участниците в срещата Владислава Радонова и Людмила Кръстанова от Дирекция „Миграция“ в МВР, и Атанас Колчаков - началник отдел „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“ в Дирекция „Политика на пазара на труда“ към МТСП.

Действащите двустранни спогодби за внос на работници от трети държави и възможностите за бизнеса да се възползва от тях бяха представени от Марияна Шентова и Лариса Дюлгерова от Дирекция „Международна трудова миграция и посредничество“ към АЗ.

Дейността по създаването на портал за синя карта, който трябва да бъде финализиран до края на 2023 г., беше представена от Гергана Колешанска-Дамянова – директор на Дирекция „Политики за електронно управление“ в МЕУ, и от Снежанка Смилкова и Николета Стоянова – представители на „Информационно обслужване“ АД. От МЕУ подчертаха, че са отворени за експерти срещи с представители на всички бизнеси с цел отчитане на спецификите, а още тази седмица ще проведат двустранни срещи с АЗ и Дирекция „Международна трудова миграция и посредничество“. Освен синята карта, се очаква порталът да обхване всички процедури по внос на персонал от трети страни. БСК изрази готовност да подпомогне тестването и апробирането на системата чрез своята членска маса.

Възможностите за лизинг на персонал и какво прави бизнесът за самия бизнес бяха представени от представителите на „Adecco България“ Надежда Василева – изпълнителен директор, и Таня Найденова – търговски директор.

Участниците в срещата бяха категорични, че е необходимо сроковете по проверка и одобрение на документацията да бъдат съкратени, да се търсят варианти за облекчаване на процедурите по примера на Германия и Румъния и да се работи по дигитализацията на всички процеси.

Дата: 07.03.2023

Източник: БСК

Прочетено: 1663