БСК издава Сертификати за форсмажор (за наличие на непреодолима сила).

Непреодолимата сила е непредвидено или непредотвратимо събитие, възникнало след сключването на търговски договор, което предизвиква невъзможност за страна по договора да изпълни договорно задължение. Това са обективно съществуващи обстоятелства от извънреден характернепредвидени или непредотвратими, които настъпват независимо и въпреки волята на страните. Освен природни явления (земетресение, наводнение), непреодолима сила могат да бъдат и събития и явления от обществения живот - война,  стачки и др. Административни актове на държавни и общински органи, включително закони, също могат да представляват непреодолима сила, напр., когато с тях се въвеждат извънредни мерки, ембарго, ограничителни мерки по отношение на търговията и износа на определени продукти и пр. 

Важно: Недостигът на парични средства, както и повишаване цените на продуктите не са обстоятелства на непреодолима сила.

Сертификатът за непреодолима сила предоставя защита на предприятието, понесло щети, причинени от действието на непреодолима сила, в съответствие със записана в търговските договори клауза за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавяне изпълнение на търговска сделка, поради форсмажорни обстоятелства.

Сертификатът се издава след внимателен анализ във всеки конкретен случай на търговския договор, наличието на събитие от извънреден характер и причинната връзка между настъпването му, и невъзможността да се изпълни договорно задължение.

Длъжникът, който не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжен в подходящ срок да уведоми писмено другата страна в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване той дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Сертификатът има международна валидност – издава се, както на български, така и на английски език.  

Сертификат за форсмажор се издава в рамките на 3 до 5 работни дни, в зависимост от обема на проучваната документация.

За издаването на сертификата е необходимо търговецът да подаде писмена молба до БСК (свободен текст), придружена от официален документ, удостоверяващ по безспорен начин настъпилите форсмажорни обстоятелства, както и други съпътстващи документи.

Сертификатът се издава след проучване на цялата документация, както и допълнителна вътрешна проверка от екип от специалисти на БСК.

Цената на извършваната услуга се определя на база обема на проверената документация.

Наталия Събева - главен юрисконсулт

Мария Минчева - юрисконсулт

___________________________________

Адрес: София 1527, ул. Чаталджа 76

Телефон: 02/ 932 09 27, 932 09 29

Факс: 02/ 987 26 04 

e-mail: natali@bia-bg.com; praven@bia-bg.com

Прочетено: 11585