Правният отдел на БСК поддържа високо ниво на правна помощ, както за самата камара, така и за нейните членове и партньори. Правният отдел предлага следните

Услуги:

 • Консултации по текущи правни проблеми на фирмата;
 • Изготвяне на документи за регистрация на търговски дружества и вписване на промени/обявяване на актове в Търговския регистър;
 • Правна помощ при осъществяване на инвестиция в България;
 • Изготвяне на правен анализ на фирма;
 • Трудовоправни консултации;
 • Консултации и съдействие в областта на конкуренцията;
 • Изготвяне на договори по Закона за задълженията и договорите и Търговския закон;
 • Консултиране при обществени поръчки и подготовка на тръжни процедури;
 • Консултации и подготовка на документи при учредяване на сдружения с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ.
 • Издаване на сертификати за форсмажор: Документът има международна валидност и предоставя защита на предприятието, понесло щети, причинени от действието на непреодолима сила, в съответствие със записана в търговските договори клауза за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнение на търговска сделка, поради форсмажорни обстоятелства.

Типове правно обслужване:  

 • абонамент;
 • обслужване при необходимост при цени по договаряне.

Прочетено: 6036