Microsoft Office обучения

Центърът за компютърно обучение към БСК е с над десетгодишен опит в областта на компютърното обучение. 

Създаден е през 1998 г. и е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (Лицензия №200312048 от 02.10.2003 г.).

Преподавателите в Центъра за компютърно обучение са сертифицирани експерти в съответните области с високо ниво на професионални и педагогически умения. Центърът разполага с учебна зала с 11 индивидуални работни места и  съвременни  условия за обучение.

Цели – Запознаване с основните положения и команди на операционната система Microsoft Windows, създаване на умения за работа с нейните основни средства - настройване на системата, създаване на документи, организирането им, отпечатване, стартиране и работа с приложни програми.

Учебна програма:

Тема 1.  Общи понятия за компютърната система. Техническо оборудване (Hardware - CPU, ROM, RAM, HDD, FDD, монитор, клавиатура, мишка, принтер). Работа с клавиатура – видове клавиши. Програмно осигуряване -  software. Единици за измерване на информацията.

Тема 2. Основни понятия и начални сведения за системата Microsoft Windows. Работен екран(desktop). Работа с мишка. Ляв и десен бутон. Контекстно меню. Създаване на икони препратки(shortcuts), изтриване. Лента със задания (taskbar). Start бутон и Start меню.

Тема 3. Работа с прозорци. Елементи на прозореца. Движение. Менюта – падащи, каскадни. Избиране на команди от менютата, дублиране на командите от лентата с инструменти. Подаване на команди от клавиатурата. Превключване между прозорци.

Тема 4. Работа с прозореца Windows Explorer. Директории, файлове, дървовидна организация (folders, files). Създаване на нови папки, преименуване, преместване, копиране – от и на дискета. Преместване, копиране, преименуване на файлове. Изтриване. Възстановяване -  Recycle Bin. Търсене на файлове и директории. 

Тема 5. Настройки на работния екран, мишката, клавиатурата, часовника. Промяна на “тапета”(wallpaper) и screen saver. Работа в мрежа – използване на Network Neighborhood. Права и поделяне на папки. Запознаване с Windows Accessories. Работа с текстообработваща програма – Wordpad.

MS Word – базово ниво

Цели – Запознаване с основните понятия и възможности на Microsoft Word, придобиване на практически умения за създаване на документи, тяхното оформяне, редактиране и отпечатване.

Учебна програма:

Тема 1. Запознаване с текстообработващата програма Microsoft Word. Предназначение, възможности, основни понятия. Стартиране и изход от системата. Създаване на нов документ. Използване на командите от менютата – от лентата с падащите  менюта  и от обектно меню. Намиране и отваряне на съществуващ документ.

Тема 2. Въвеждане на текст. Маркиране, копиране, местене и изтриване на блокове. Подаване на командите от падащото меню, дублиране на командите от лентата с инструменти, използване на клавишни комбинации. Проверка на правописа.

Тема 3. Форматиране на текст – избор на шрифт и размер на знаците. Подравняване на текст в абзац (Center, Align left, Align right and Justify). Въвеждане на номерация и символи в текста. Установяване на разстояние между знаците, редовете и абзаците. Прилагане на рамки и фон на абзац.

Тема 4. Създаване и форматиране на таблици: изтриване и добавяне на редове и колони на таблицата, промяна на ширината им, добавяне на заглавие на таблицата. Прилагане на Table AutoFormat.

Тема 5. Отпечатване на документ – на целия документ, на отделни страници. Използване на лентата с инструменти Drawing. Вмъкване на графики в документ (WordArt, ClipArt, Images).

MS Excel – базово ниво

Цели –  създаване на умения за въвеждане, редактиране и оформяне на данни в електронни таблици. Извършване на изчисления с формули и основните вградени функции. Създаване и оформяне на диаграми. Работа със списъци – сортиране и създаване на извадка от данните. Предпечатно оформяне. Страниране и отпечатване на страниците.

Учебна програма:

Тема 1. Въведение и основни понятия. Ред, колона, клетка, област от клетки, работен лист. Редове с инструменти. Въвеждане и редактиране на данни. Копиране и преместване на клетки и области от клетки. Менюта. Контекстно меню. Вмъкване на ред, колона и работен лист.

Тема 2. Форматиране на данните. Подравняване. Обединяване на клетки. Форматиране на числови стойности. Видимо закръгляване. Форматиране на колони и редове. Очертаване на клетки. Премахване и копиране на форматирането.

Тема 3. Изчисления в електронна таблица. Използване на формули. Въвеждане на функция. Сумиране на стойности, изчисляване на средна стойност, брой. Закръгляване на число. Абсолютно и относително адресиране на клетки при изчисленията.

Тема 4. Нагледно представяне на данните. Създаване на диаграма. Видове диаграми – колонна, линейна, кръгова. Форматиране на колонна, линейна и кръгова диаграма.

Тема 5. Обработка на данните в списък. Понятия. Сортиране на данните в списък. Извадка от данните – филтриране. Отпечатване. Предпечатен изглед. Заглавни редове. Задаване на заглавни редове. Настройки за печат. Област за печат.

MS PowerPoint - базово ниво

Цели – Запознаване с основните положения при създаване и оформяне на презентация с помощта на програмата MS PowerPoint. Придобиване на професионални  умения за създаване, редактиранe, отпечатване и изнасяне на презентация.

Учебна програма:

Тема 1. Основни понятия в MS PowerPoint. Създаване на презентация от шаблон текстово съдържание и дизайн. Вмъкване на слайдове от други презентации и от текстов файл. Работа с текст. Промяна и заместване на шрифта на презентацията.

Тема 2. Дизайн на слайдовете. Шаблон за дизайн. Структура на слайд. Цветови фон на слайдовете. Цветова схема. Изчертаване на обекти и форматирането им. Създаване на текстово поле за въвеждане на текст. Използване на Wrap text в TextBox.

Тема 3. Обекти от структурата на слайд. OLE Обекти - таблици, диаграми, хипервръзки. Създаване на командни бутони.

Тема 4. Управляващи слайдове - Slide Master. Глобално форматиране на текста. Пренареждане на елементите в Master. Създаване на шаблон за дизайн.

Тема 5. Отпечатване на презентация. Включване на пояснителен ред – Footer. Добавяне на спомагателен текст. Настройка на страниците.

Тема 6. Управление на презентацията. Ефекти при смяна на слайдовете, върху текста, върху графични обекти. Създаване на слайд със съдържанието, варианти за презентация. Управление на слайд шоу. Запис на презентацията и свързаните с нея обекти.

MS Access - базово ниво

Цели – Запознаване с  Microsoft Access,  придобиване на практически умения за създаване и управление на БД. Дефиниране на заявки към базата данни, разработване на форми и отчети.

Учебна програма:

Тема 1.  Въведение. Създаване на таблици (Table).

Въведение в БД. Основни понятия – полета,  записи, първичен ключ. Обекти. Предназначение, възможности, основни понятия. Проектиране структурата на таблица. Създаване на таблица. Тип данни. Характеристики на полетата.

Тема 2. Дефиниране на релации. Работа с данни

Създаване на връзки. Характеристики на свързванията. Видове свързване между таблици. Импортиране на външни данни. Експортиране на данни в Excel. Сортиране на записи в таблица. Филтриране на таблица. Форматиране и отпечатване на таблица.

Тема 3. Създаване на заявки (Queries).

Видове заявки. Създаване на заявка. Изпълнение на заявка. Добавяне на критерий. Обобщаващи изчисления. Създаване на изчисляемо поле. Създаване на: заявки от тип селекция; параметрична заявка; кръстосана заявка; заявка за действие; заявка за дублирани стойности; заявка за липса на съответстващи записи.

Тема 4.  Създаване на форми (Forms)

Форми. Създаване на форми. Видове разположения на данните във форма. Въвеждане на данни чрез форма. Създаване на PivotTable.

Тема 5. Контроли (Control)

Видове контроли. Добавяне на контроли. Създаване на  контроли: Combo Box, List Box, Option Group, Subform.

Тема 6. Създаване на отчет (Report)

Разположения на данните в отчет. Създаване на отчет. Настройване на отчет. Отпечатване на отчет. Добавяне на контроли в отчет. Създаване на изчисляеми контроли. Групиране на данните в отчет. Сортиране и групиране. Създаване на графика.

Предлаганите курсове на експертно ниво са два: MS Word и MS Excel. По-долу можете да се запознаете с техните програми.

MS Word – експертно ниво

Цели – Придобиване на професионални  умения за създаване на документи, форматиране на документи, създаване на таблици и формуляри. Запознаване с възможности на програмата Microsoft Word за съвместна работа на повече потребители с един документ, както и със средствата за автоматизиране на повтарящи се действия.

Учебна програма:

Тема 1. Въвеждане и коригиране на текст

Правила за въвеждане на текст. Копиране и преместване. Търсене и заместване. Създаване на документ от шаблон. Съхраняване на документ в различни файлови формати.

Тема 2. Форматиране на параграфи

Използване на опциите text flow. Прилагане на фон и рамка на параграфа. Сортиране на списъци, параграфи и таблици. Създаване на потребителски стилове. Постоянни заглавия – Header and footer. Забележки под линия. Добавяне на таблица със съдържание.

Тема 3. Вграждане на електронни таблици в документ

Извършване на изчисления. Свързване на данни от Excel като таблица. Редактиране на електронните таблици.

Тема 4. Проследяване на промените в документ

Работа в режим на проследяване на промените. Приемане и отхвърляне на промени. Вмъкване на коментари. Създаване на формуляри. 

Тема 5. Създаване на циркулярни документи (MAIL MERGE)

Създаване на основен документ и на източник с данни. Свързване на основния документ с източника на данни. Генериране на етикети.

MS Excel – експертно ниво

Цели – Придобиване на професионални умения за работа с електронни таблици в среда на MS Excel.  Предназначен е за потребители с базови умения за работа с електронни таблици и практически опит в областта на обработването на данни.

Учебна програма:

Тема 1. Организиране и проследяване на данните (TABLE)

Прилагане и управление на стиловете на клетки и таблици. Функционалности на таблицата (Table). Използване на имена на диапазони от клетки. Прилагане и промяна на правило за условно форматиране (Conditional Formatting).  Проверка за дублирани стойности.  

Тема 2. Изчисления с формули и функции (FUNCTIONS)

Преглед на различните категории функции за извършване на изчисления и обобщаване на данните, както и проверка на формулите и контролиране на настройките им. Математически, статистически и логически функции. Функции аз работа с текст и дати. Функции за извличане на данни (VLookup & HLookup). Функции и техники за обработване на масиви (D-Function).

Тема 3. Визуално представяне на данните (CHARTS)

Представяне и анализ на обобщени данни с диаграма. Приложение на основните типове диаграми (Column, Line, Pie). Други типове диаграми и тяхното приложение. Проследяване на тенденциите в изменението на данните. Добавяне и анализ на данните с диаграми в клетките (Sparklines).

Тема 4. Анализиране на данните с обобщена таблица (PIVOT TABLE) 

Групиране, обработване и обобщаване на данните. Средства за анализ на обобщените данни. Групиране на датите по месеци, тримесечия и години. Филтриране със сегментатори (Slicer). Създаване на изчисляеми полета (Calculated Field). Представяне на обобщените данни с обобщена диаграма.

Тема 5. Споделяне и управление на работните книги (PROTECT AND SHARE)

Защита на елементите на работната книга, както и на цялата работна книга. Настройване за споделяне. Споделяне и поддържане на режима на съвместна работа с работна книга. Проследяване, приемане и отказване  на промените.

Цели: Създаване на умения за професионално планиране, организация и управление на проекти. Запознаване с техниките на планиране на проект и организирания на работата. Използване на средствата за управление на проекта по време на неговото изпълнение - динамична промяна на условията; наблюдаване на процеса на изпълнение на проекта.

Модул 1. Въведение и работно пространство Основни понятия и работна среда. Основни етапи. Елементи от работното пространство. Изгледи и смяна на изгледите.

Модул 2. Въвеждане и управление на задачи Въвеждане и организация на задачите във фази. Свързване на задачите. Настройване на връзките между задачите. Критичен път.

Модул 3. Въвеждане и управление на ресурси Календар на проекта. Видове ресурси. Работно време и календар на ресурс. Разходи за ресурсите. Ангажиране на ресурс в задача. Изчисляване на работата.

Модул 4. Настройване на графика за работа Управление на промените. Типове задачи и въвеждане на ограничения за здача. Календар на задача. Разходи за проекта.

Модул 5. Проследяване на изпълнението на проект. Основен график. Отразяване на извършената работа. Обработване на данните (сортиране, филтриране и групиране). Създаване и разпечатване на отчети за проекта.

За курс можете да се запишете, като използвате:

 • Онлайн формата за регистрация;
 • Заявка по телефон  - тел. 981 03 26, 932 09 68;
 • Заявка по електронна поща - educentre@bia-bg.com;
 • В Центъра за компютърно обучение в рамките на работния ден, от 09 до 18 часа.
  Адрес: Българска стопанска камара, гр. София 1000, ул. Алабин 16-20.

За фирмени обучения предлагаме възможност за:

 • индивидуална програма за обучение;
 • изнесено обучение в зала на клиента;
 • договаряне на отстъпка при групи над 7 човека.

Цени на курсовете

Курс Учебни часа Цена
Windows 7/8.1 15 80 лв.
MS Word 2010/2013 базово ниво 15 80 лв.
MS Word 2010/2013 ескпертно ниво 15 100 лв.
MS Excel 2010/2013 базово ниво 15 80 лв.
MS Excel 2010/2013 ескпертно ниво 15 100 лв.
MS PowerPoint 2010/2013 15 100 лв.
MS Outlook 2010/2013 15 100 лв.
MS Access 2010/2013 15 150 лв.
MS Project 2010/2013 15 150 лв.

Центърът за компютърно обучение (ЦКО) към БСК е лицензиран е от Националната агенция за професионално образование и обучение(Лицензия № 200312048 от 02.10.2003 г.) и издава национално признат документ за професионална квалификация по професиите:

 • „Оператор на компютър”;
 • „Монтьор на компютърни системи”;
 • „Техник на компютърни системи”;
 • „Програмист”.

Актуалните и предстоящи обучения можете да видите ТУК

Прочетено: 4299