Българската стопанска камара (БСК) изготви собствени препоръки към кабинета по основните приоритети на реформата в някои ключови области. Предложенията са в следствие на доклада на Съвета на ЕС, който дава препоръки за постигнати резултати и необходими действия относно Националната програма за реформи 2011-2015 г. и Конвергентната програма до 2014 г. в началото на месеца. В края на юли правителството реши да даде две седмици на държавните институции да предложат нови мерки за реформи в областите пенсионна реформа, здравеопазване, пазар на труда, образование, бизнес среда и повишаване ефективността на публичните финанси и мотивация на данъчните служители.

БСК продължава да отстоява своята принципна позиция, че при по-натъшната работа за развитието и модернизирането на пенсионноосигурителната система (ПОС) следва да се съхрани философията и същността на тристълбовия модел на пенсионното осигуряване. БСК смята, че трябва продължат усилията за гарантиране на средносрочна и дългосрочна финансова устойчивост и стабилност на ПОС. 

1. Състояние на осигурителната система. 

1.1. Деформации при прилагането на основните принципи на пенсионното и социалното осигуряване. 

1.2. Смесване на финансовите потоци от пенсионното осигуряване с тези за социалното подпомагане. 

1.3. Не се отчитат своевременно тревожните тенденции в заетостта и демографското състояние. 

1.4. Нарушени принципи на управлението на системата - подмяна на трипартитното начало с държавно доминиране. 

1.5. Деформиране на пряката връзка между направените осигурителни вноски, размера на отпуснатите пенсии и срокa за тяхното получаване. 

1.6. Съществени проблеми с финансирането на ранното пенсиониране. 

1.7. Неконтролируемо нарастване на броя на отпуснатите пенсии за „инвалидност". 

1.8. Липсват икономически стимули за увеличаване на приноса към осигурителната система. 

1.9. Загуба на доверие към осигурителната система от голяма част от осигурените. 

1.10. Делът на „сивия сектор" в осигурителната система устойчиво се запазва. 

1.11. Сериозен и постоянно нарастващ дефицит в Държавното обществено осигуряване. 

1.12. Липсва обективна информация относно състоянието на осигурителната система. 

1.13. Липсват гаранции за средствата на осигурените лица в пенсионните фондове. 

1.14. Липсата на конкуренция между пенсионните фондове не позволява да се гарантира качество на обслужване на осигурените лица. 

2. Какво предлагаме да се направи? 

2.1. Необходимо е да се актуализира параметричната рамка на развитие на ПОС за следващите 20 години, като се отчетат последствията от настоящата икономическа криза:

 • трайно намаление на броя на лицата, които правят осигурителни вноски, в резултат на: закриването на работни места и увеличение на безработицата, ръст на обезкуражените, намаляването на броя на самосигуряващите се, продължаващата емиграция;
 • промяна в структурата на осигурените лица - трайно нараства делът на лицата, чиито вноски са за сметка на бюджета;
 • все повече нараства прякото и косвено участие на държавата в осигуряването на финансовата стабилност на системата. 

2.2. Предприемане на сериозна административна реформа в пенсионното осигуряване с цел утвърждаване на реално трипартитно начало в управлението на ПОС, като важен фактор за повишаване на ефективността на управлението на системата. Необходимо е да се включат представители на пенсионерските организации в Надзорния съвет на НОИ за сметка на държавната квота. 

2.3. „Почистване" на ПОС от плащания, които не са свързани с осигурителния принос на лицата. Социалните пенсии  и обезщетенията да се поемат от съответните компетентни органи и институции. 

2.4. Да се създадат нормативни ограничения за преразпределение на средства в рамките на фонд  „Пенсии" на ДОО в полза на размера на пенсиите за ранно пенсиониране. С цел осигуряване на прозрачност и съответствие при определяне размера на осигурителните вноски и на размера на отпусканите пенсии, да се създадат обособени фондове в рамките на Фонд „Пенсии" към ДОО за:

  • служителите по чл. 69 на КСО (МВР, МО и правораздавателните органи), подлежащи на ранно пенсиониране;
  • за работниците от първа и втора категория труд, подлежащи на ранно пенсиониране; 

2.5. Размерът на осигурителните вноски да не се намалява, ако не съществуват убедителни доказателства за осигурен ръст на БВП за следващите две години, с което да се гарантира финансовата стабилност на осигурителната система. 

2.6. Да се осигури чистота и прозрачност във финансовите потоци на държавата, бизнеса и заетите на входа и изхода на пенсионоосигурителната система. 

2.7. Едновременно и много плавно да се увеличават осигурителният стаж  и възрастта за пенсиониране, като условие за придобиване право на пенсия. Задължително да се отчетат тенденциите в демографските процеси, промяната в структурата на пазара на труда и необходимостта от подобряване на финансовата стабилност на ПОС. 

2.8. Да се приемат комплекс от мерки, с които да се увеличи справедливостта на системата.

 • При определяне на размера на пенсиите приносът на лицето към ПОС да бъде доминиращ фактор, актуализиран към съответната година;
  • Да се въведат еднакви стимули/санкции за увеличение/намаление на пенсията за всяка година осигурителен стаж и възраст, над/под нормативно определените. Параметрите за това увеличение/намаление на пенсиите да се обявява ежегодно в Закона за бюджета на ДОО.
 • Да отпаднат ограниченията /таванът/ за максимален размер на пенсиите.
 • Пенсиите да се отпускат в техния реален размер, получен по определената дългосрочна формула. Да не се увеличава за сметка на ДОО размерът на пенсиите на лица, чиито принос не е достатъчен за достигането до определения минимален размер на пенсия. 

2.9. Държавата, като работодател, да бъде равностоен осигурител по отношение задължението си към осигурените от нея лица. За целта:

 • работещите по служебни правоотношения да внасят ежемесечно осигурителни вноски за сметка на получаваното от тях трудово възнаграждение. За целта на тези служители да се увеличи  еднократно възнаграждението, с цел да не се намалят доходите им;
 • осигурителните вноски за заетите в държавните институции да се внасят всеки месец за сметка на бюджетите на съответните ведомства. При забава ръководителите на същите да се санкционират по същия ред, както всички останали работодатели;
 • размерът на осигурителните вноски за определени категории държавни служители (МВР, МО и др.) да се приведе в съответствие с размера и продължителността на получаване на пенсията.

2.10. Да се разработят нови по-обективни и по-справедливи критерии, които да не позволяват ползване правата за ранно пенсиониране, когато условията на работа не отговарят на изискванията. Основен критерий да бъде оценката на риска и тежестта на работа на конкретните работни места, при които се осъществява дейността. На тази основа да се извърши прекатегоризация на всички лица, които ползват режимите за ранно пенсиониране. 

2.11. Осъвременяването на пенсиите да се извършва само на основата на обективен и предварително обявен дългосрочен механизъм, в зависимост от размера на инфлацията, ръста на БВП, нарастването на осигурителния доход, вместо чрез конюнктурни политически решения. Mеханизмът на актуализацията да се включва ежегодно в Закона за бюджета на ДОО. 

2.12. Радикално да се измени системата за определяне и отпускане на пенсиите за „инвалидност". Да се осигури максимална равнопоставеност, обективност и прозрачност за ползване на това право, с цел ограничаване на злоупотребите при медицинската експертиза на работоспособността. Необходими действия:

 • Организиране на проверки от оторизираните служби на МЗ за коректността на основанията за отпускане на „инвалидни" пенсии от комисиите на ТЕЛК. Проверките да са по определени целеви групи, по предварителни извадка. При съмнения за нарушения и корупция да се разшири обхватът на одита. МТСП и МЗ да осигурят необходимата организация и финансиране.
 • МЗ, съвместно с МТСП, НОИ и социалните партньори, да предложи за обсъждане в НСТС пакет от нормативни решения (закони и/или актове) за въвеждане на допълнителни санкции на лицата, получи нецелесъобразно права, както и лицата, допуснали нарушения в освидетелстването им.
  • Внасяне предложение в НСТС за преразглеждане на статута и мястото на НЕЛК.
 • Преразглеждане на възнагражденията на специалистите, които работят и обслужват системата на НЕЛК. МЗ и МТСП да направят предложение при подготовката на  бюджет 2012г.        

  2.13. Създаване на условия за конкуренция между пенсионните фондове и за намаляване на разходите им за издръжка на дейността.  

2.14. Да се преразгледа системата за служебно разпределение на лицата, които не са избрали универсален фонд, като се създадат условия за повишаване на качеството на обслужване и засилване заинтересоваността на лицата самостоятелно да избират фонд.

3. Цели на предлаганите мерки: 

3.1. Да се гарантира дългосрочна финансова устойчивост и стабилност на осигурителната система;

3.2. Да се въведат икономически стимули за участие в осигурителната система; 

3.3. Да се обвърже с размера и времето за получаване на пенсията с осигурителния принос. 

3.4. Да се стимулира удължаването на възрастта за участие в трудовата дейност. 

3.5. Да се създадат условия за прозрачност на разходите на консолидирания бюджет на държавата и на приходите и разходите и на приходите и разходите на бюджета на НОИ.


Предложения за пенсионна реформа
Добави мнение