21.03.2022

По повод заявените намерения за иницииране на съществени промени в реда за освидетелстване на лицата за трайна неработоспособност (вид и степен на увреждане) от страна на Министъра на труда и социалната политика, на заседание на парламентарната комисия по труда, социалната и демографска политика, проведено на 16.03.2022 г., с настоящото заявяваме своята пълна подкрепа, като:

  1. Припомняме, че БСК първа предложи осъществяването на радикална реформа на медицинската експертиза на работоспособността, въведена през 50-те г. на м. в. по съветски образец, чрез въвеждане на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето - International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), и пълна електронизация на освидетелстването на засегнатите лица чрез единната информационна система на МЗ и интеграция на съответните регистри и данни на НОИ. Предложението беше отправено многократно по официален път през последните години при консултиране на проектите на закони за бюджета на ДОО и срещна значителна подкрепа от страна на експертната общност и част от социалните партньори.
  2. Подчертава за пореден път, че въвеждането на ICF ще:
  • обективизира критериите и процесите за оценяване, регистрация на вида и степента на увреждания чрез изготвяне на индивидуализиран профил на лицата, базиран на диагностицираните основни и съпътстващи заболявания, в съответствие с действащата и последната версия Международна класификация на болестите и последващо валидиране от компетентните комисии и медицински лица;
  • облекчи значително прилагането на програми и предоставяне на услуги за хора с увреждания в рамките на прецизиран медицински и социален обхват, отговарящ на възможностите на бюджета и социалните фондове;
  • намали съществено необходимото време и разходи на лицата за т. нар. освидетелстване и периодично преосвидетелстване, вкл. за набавяне на вече предоставен документи, извършване на допълнителни изследвания и др.;
  • ограничи до възможния миниум злоупотребите и условията за корупционни практики с инвалидните пенсии, краткосрочните обезщетения за временна нетрудоспособност, придобиване на права за социални помощи и услуги, резултиращи в скъсяване на средния ефективен трудов живот в условия на изостряща се демографска и миграционна криза, многократно критикувани в медиите и на заседанията на органите за социален диалог;
  • създаде необходимите изходни условия за пълноценна интеграция на пазара на труда на хората с увреждания, разширяване на осигурителната база и икономическа активност на лицата над 15 г., обвързване на пенсионно осигурителните права с реалния трудов и осигурителен принос, вкл. чрез формиране на обективна основа за предоставяните социални услуги и подпомагане, основани на обективно оценените вид и степен на увреждания, индивидуални възможности, знания, натрупан трудов опит, умения и нужди на хората с увреждания.
  1. Призоваваме социалните партньори, представителите на експертната и академична общност и всички заинтересовани институции и страни в системата на общественото здраве и социалното осигуряване да изразят своята категорична подкрепа за радикална и ускорена реформа на действащата система на медицинска експертиза на работоспособността и вземат активно участие в дебата и подготовката на необходимите нормативни и институционални промени.

Дата: 21.03.2022

Източник: БСК

Прочетено: 707