30.01.2014

Българската стопанска камара изпрати предложения за принципите за определяне на такса битови отпадъци (ТБО). Писмото е изпратено до министър-председателя Пламен Орешарски, финансовия министър Петър Чобанов, председателите на парламентарните комисии по бюджет и финанси, регионална политика и местно самоуправление, околната среда и водите и изпълнителния директор на НСОРБ.

Повече от десет години БСК многократно е поставяла пред изпълнителната, законодателна власти, Омбудсмана и Президента на Р България, проблема с несправедливото, икономически необосновано и противоконституционно формиране на ТБО за бизнеса и населението. Аргументирана е и необходимостта от прилагане на ред и основа за нейното определяне в съответствие с европейските изисквания и водещия принцип - „замърсителят плаща“.

БСК подготви и анализ за количествата образувани отпадъци, събраните такси и обслужвано население по общини за периода 2007-2011 г., разпространен до институциите от изпълнителната и законодателната власт. Данните показват, че обемът на събраните приходи от ТБО за страната се е увеличил общо с 47% при  средногодишен ръст от около 8%. В същото време количествата събрани битови отпадъци намаляват със 17% (средногодишно с 3%). Значителният неоправдан ръст на ТБО се дължи основно на промяната на данъчната оценка на имотите и отчетната стойност на активите (основа за събиране на такса за битови отпадъци), като изпреварва значително общото нарастване на цените на услугите, на основното потребление и на индустриално производство. Това е и една от основните причини за значителните проблеми както при цялостното управление на отпадъците, така и за постигане на целите за разделно събиране, оползотворяване и обезвреждане на отделните потоци, за паралелното и незаконосъобразно финансиране на едни същи дейности и услуги, за отклоняване на събраните средства за други дейности, несвързани с управлението на битовите отпадъци.

Последните промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) задължават до средата на 2014 г. Министерския съвет да разработи методика за определяне на такса за битови отпадъци на основата на реално образувани количества битови отпадъци от юридически и физически лица, която да се прилага във всички общини на страната от началото на 2015 г.

В тази връзка Българската стопанска камара предлага при разработване на методиката да бъдат обсъдени и възприети следните основни принципи и условия:

 1. При определяне на разходите за третиране (събиране, извозване депониране или оползотворяване) на битови отпадъци да се отчитат само присъщите разходи, като се изключат разходите за поддържане на териториите за обществено ползване в населените места. Това налага промяна на ЗМДТ за елиминиране на компонента (квазитакса/ имуществен данък) в ТБО “за подържане на обществените територии”, като съответните разходи се поемат за сметка на другите приходи на общините.
 2. Ясна регламентация на правото на юридическите лица и сградите в режим на етажна собственост, които притежават необходимата инфраструктура, да сключват преки индивидуални договори с конкуриращи се оторизирани оператори за събиране, транспортиране и третиране, като сключването на такъв договор да ги освобождава от дължима ТБО.
 3. Разработване на алгоритми за изчисляване на ТБО на едно лице, като се отчита количеството образувани отпадъци на територията на общината (населеното място), които се събират, транспортират и третират респективно, измерват и се приспадат докладваните количества от системите за разделно събиране и количествата по сключени преки индивидуални договори.
 4. Разработване на алтернативни методи за определяне на такса за битови отпадъци (например, на едно регистрирано лице) ползвател на съответен жилищен имот, включително на обекти в режим на етажна собственост или като диференцирана апартаментна такса, които да отчитат:

  а) общият брой ползватели на жилищни имоти при пълно и безусловно прилагане на режима на адресна регистрация, изпълнение на съответните задължения и функции от страна на гражданите, домоуправителите и органите на МВР, увеличаване размера на съответните глоби и санкции и др.;

  б) количеството битови отпадъци, което се асоциира с тази група обслужвано население;

  в) общите и диференцирани индивидуални разходи за обслужваната група население за сметка на ТБО, спрямо възприет среден брой ползватели според вида на имота (едностаен, двустаен, тристаен, многостаен апартамент).

  Този тип апартаментна такса, обвързана с количеството генерирани и третирани отпадъци, е един от най-често използваните методи, възприети в общини и населени места в страните-членки на ЕС.

 5. С приемането на методиката следва да бъде:

  а)  хармонизирано националното законодателство с изискванията и практиката в ЕС;

  б) разширена финансовата децентрализация и самостоятелност на общините чрез спешни допълнителни промени в ЗМДТ и при необходимост в административно териториалното устройство;

  в) елиминирана дискриминацията и необоснованите значителни разлики в размера на таксите спрямо количеството образувани и третирани битови отпадъци между бизнеса и гражданите и между отделните общини;

  г) трансформирана ТБО в цена на публична услуга или алтернативна, предоставяна на конкурентен принцип, търгуема услуга за количество събрани/третирани битови отпадъци, вместо сега действащия паралелен квазиимуществен данък;

  д) вменено задължение на общинските съвети да приемат само ставките на ТБО на база законоворегламентираната методика за основата и реда, като се отчитат местните условия и специфични разходи;

  е) постигнато задължително измерване на масата на битовите отпадъци в третиращи съоръжения с изграждане на нови депа и съоръжения за оползотворяване по изискванията на ЕС и закриване на несъответстващите;

  ж) регламентирано пълно, детайлно-аналитично и публично (онлайн) регистриране на генерираните и третирани количества, на инвестиционните и оперативни разходи за третиране на битови отпадъци, брой пряко обслужвани количества и разходи по индивидуалните договори за обслужване по общини и основни населени места;

  з) възприето текущо и годишно деклариране от собствениците на имоти и управители на етажна собственост на броя на ползвателите на обекти в съответните имоти (собственици, наематели и ползватели) и реално прилагане на режима на адрисна регистрация от органите на МВР;

  и) възстановен текстът на отменените през 1995 г., задължителни изисквания за проектиране на помещения за временно съхранение на масово разпространени отпадъци в жилищни, търговски и офис сгради (Наредба 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, ДВ бр. 3/13.01.2004 г.);

  й) стимулирано реалното ограничаване на образуваните битови отпадъци чрез  разделно събиране, подобряване на качество на услугите, ниски разходи и конкурентни цени;

  к) прекратена практиката за финансиране на услуги и дейности извън битовите отпадъци с приходите от таксата за битови отпадъци;

  л) предвидена възможност за приспадане от съответните годишни разходи за третиране на битови отпадъци, на сумите събрани през предходната година по стари задължения за ТБО;

  м) инициирани промени в управлението на т.нар. масово разпространени отпадъци, на статута и режима на функциониране на т.нар. организации за оползотворяване.

 


Относно принципите за определяне на такса
Добави мнение