Относно: Проект на ПМС за приемане на Наредба за медицинската експертиза
Добави мнение

Изх. № 04-00-16/06.06.2017 г.

До

Г-н Валери Симеонов,

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и Председател на НСТС

 

Относно: Проект на ПМС за приемане на Наредба за медицинската експертиза

 

Уважаеми господин Симеонов, 

БСК последователно отстоява позицията, че грижата към хората с увреждания и намалена работоспособност следва да бъде насочена към тяхната пълноценна реализация и достойно качество на живот, основно чрез разширяване на включването в пазара на труда и въвеждане на адекватен модел на социално подпомагане и осигуряване.

В тази връзка, следва да се отчитат новите условия на увеличаваща се продължителност на живота, нарастване на дела на хората в горните граници на трудоспособната възраст и влошено общо здравно състояние, водещи до увеличаване на броя на инвалидизираните лица. Обществото трябва да отговори на това предизвикателство, като осигури пълноценна трудова реализация и достоен живот на тези хора.

Това предполага изготвянето и приемането на комплексен пакет от законови и други мерки, които да разрешат натрупаните проблеми и деформации. Следва да бъдат внесени промени в медицинската експертиза, като определените вид и степен на увреждане се обвързват с общата и специфична функционалност на лицата в трудоспособна възраст, с възможността да работят, включително като придобиват нови умения и професионална квалификация. В смисъл е нужна обективна цялостна индивидуална оценка на функционалните възможности и потребностите на тези хора, с цел да се осигури тяхното социално включване.

Следва да се осигурят гаранции, че информацията, съпътстваща решенията на органите на медицинската експертиза за определяне на вид и степен на увреждането, ще може да се използва максимално ефективно за целите на експертизата на работоспособността, общата и специфична функционалност на основата на Международна класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето на СЗО (International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF). На тази основа следва да бъде извършена съответна преценка за това, дали лицето може да работи, при какви условия на труд, на какви длъжности и работни места, и т.н. По този начин ще се създаде възможност да се оцени способността на лицето с трайно намалена работоспособност да полага труд и да се използват  възможностите му за включване в пазара на труда, като се отчитат досегашната квалификация, знания и опит във връзка с необходимото последващо професионално обучение и квалификация и трудоустрояване. Това е изключително голям резерв за дефицитния пазар на труда, силно деформиран от липсата на качествени и подготвени кадри.

Необходимо е, също така, да се предприеме преглед на многофункционалността на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК и реализацията на съответните права - на инвалидни пенсии, парични обезщетения, помощи, услуги и др. Правилно е, обаче, обхватът на социалните услуги и предоставянето на социални помощи на лица, чиито увреждания не позволяват включване на пазара на труда, да се определят на основата на медицинската експертиза.

Следва да бъдат обсъдени отново проблемите и алтернативите за развитие на т. нар. социална икономика, като възможност за използване на установената степен на работоспособност и функционалност на инвалидизирани лица в трудоспособна възраст.

Предприемането на частични изменения в нормативната уредба на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността крие значителен риск от съхраняване на установените значителни дефекти и деформации в системата. В този смисъл, внесеният проект на ПМС за приемане на Наредба за медицинската експертиза е само временно, частично и изолирано решение.

В тази връзка, БСК предлага да бъде представен незабавно предварителен анализ и предложения за възможните алтернативи и обща законодателна рамка на необходимите промени, които да бъдат подложени на предварително обществено консултиране и обсъждане в НСТС.

           

С уважение,

 

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател