26.06.2018

 

Изх. № 17-00-36 / 26.06.2018 г.

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ДИМИТЪР РАДЕВ
УПРАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

КОПИЕ:

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Предприемане на необходимите стъпки за подаване на заявление за присъединяване на Р България в Механизма на обменните курсове - II  /ЕRM II/

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

Проведените многобройни обществени дебати във връзка с българското председателство на Европейския съвет потвърдиха отново необходимостта от незабавно иницииране на всички необходими процедури по присъединяване на Р България към ЕRM II, както и ускоряване на всички подготвителни стъпки за последващо присъединяване към еврозоната.

Както сте информирани, по тези въпроси национално представителните работодателски и синдикални организации са изразявали своите категорични общи позиции,  вкл. през ноември 2014 г., в приетото становище на Икономическия и социален съвет от декември 2017 г. и други самостоятелни декларации.

В свое писмо до Вас от 14.06.2018 г., социалните партньори предложиха провеждане на спешна работна среща по неколкократно заявените ангажименти за бързо присъединяване към ЕRM II. Натоварената програма на българското председателство на Европейския съвет очевидно затруднява своевременното провеждане на тази среща и пълноценното обсъждане в предложения от нас формат.

Доколкото тези въпроси представляват изключителен интерес, както за нашите членове, така и за цялото общество, за институциите на законодателната и изпълнителна власт, банковия сектор и действията в основните области на упражняваните политики, с настоящото отново заявяваме категоричната подкрепа на всички социални партньори в лицето на национално представителните организации на работниците и служителите и работодателите в България, за официално представяне на българската кандидатура за присъединяване към ERM II, непосредствено след приключване на българското председателство на Европейския съвет, през първата седмица на м. юли 2018 г.

В тази връзка, изразяваме отново очакванията на социалните партньори за незабавно предприемане на всички необходими стъпки в рамките на отговорностите и правомощията на Правителството и БНБ, и заявените предварителни позиции.

/п/

 

Пламен Димитров
Президент на КНСБ,
по поръчение на КНСБ и КТ „Подкрепа“

/п/

 

Радосвет Радев
Изпълнителен председател на БСК,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ

 

 


Относно кандидатурата на България за членство в еврозоната
Добави мнение