17.09.2019

 

Изх. № 04-00-38 / 17.09.2019 г.

 

                                              

           

 

 КОПИЕ:

                                                                        

ДО

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Г-ЖА ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

 

ОТНОСНО: Становище на БСК по проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинската експертиза

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,

БСК подкрепя, като цяло, проекта на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинската експертиза, като необходима преходна мярка за осъществяване на по-дълбоки промени в системата, органите и действащите процедури.

Същевременно, предлагаме да бъдат обсъдени и поети ясни ангажименти, и приет график за реформиране на медицинската експертиза на функционалността и уврежданията, в съответствие с представените по-долу предложения.

Подкрепяме изграждането на Информационна база данни към НЕЛК, регламентирана с новия чл. 54а, ал.1 и 2, чрез която да се обменя информация между всички заинтересовани лица. В тази връзка, отбелязваме за пореден път необходимостта от регламентиране и осигуряване на достъп на работодателите и осигурителите до минимално необходимите данни и решения на медицинската експертиза, както за лицата, с които е сключен трудов договор, така и за кандидатите за заемане на съответната длъжност, при даване на съответно съгласие. По този начин ще бъде ограничен рискът от неправомерни назначения и потенциална отговорност на работодателя, нарушаване на условията за безопасност на труда и опазване здравето на работниците, спазване на квотите за назначаване на лица с трайни увреждания и други действащи правни изисквания.

Доколкото към настоящия момент такава уредба липсва в българското законодателство, следва да се изготвят и внесат в МС и НС изменения и допълнения в Закона за здравето, конкретно - в чл. 28г., ал. 1, чрез който от 01.01.2019 г. бе създадена Национална здравноинформационна система към МЗ, както и в чл. 28д, ал. 1, регламентиращ правото на безвъзмезден достъп до информация на ограничен кръг от лица. Следва да се прецени и необходимостта от въвеждане на допълнителни законовите основания за изграждане на Информационна база данни към НЕЛК чрез промени на Закона за здравето.

Във връзка с промените в методологията на медицинската експертиза и изграждането на Информационна база данни към НЕЛК, заявяваме отново позицията, че оценката на т. нар. работоспособност следва да бъде заменена с оценка на общата функционалност, вид и степен на уврежданията за конкретно лице. Тя следва да се основава изцяло на съвременната методология, прилагана от водещите държави-членки на ЕС, и по-конкретно – на приетата през 2001 г. Международна класификация на функционалността, уврежданията и здравето - International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) на СЗО.

В допълнение, следва да бъдат предприети и своевременни мерки за паралелно въвеждане и на новата ревизия на Международната класификация на болестите, МКБ-11 (ICD-11) на СЗО, влизаща в сила от 01.01.2022 г., в която са включени 55 000 кода на различни заболявания, причинители на травми, болести и смърт, спрямо 14 400 в действащата МКБ-10.

В тази връзка, предлагаме в Правилника да бъде предвидена възможност за допълнителна кодификация на болестите и уврежданията, паралелно с кодификацията по медицински специалности (§ 49, ново прил. № 10 към чл. 54а, ал. 8 от Правилника), като в преходните и заключителни разпоредби се предвиди достатъчно време за подготовка и изпълнение на необходимите промени.

Необходима е и допълнителна преценка на възможностите на общините да финансират разходите за командировки на експертите от ТЕЛК, на шофьорите и на техническите лица от друга община при освидетелстване/преосвидетелстване на лица, живеещи на територията на тяхната община, предвидено в § 19 (изм. В чл. 34, ал.1 на Правилника), като при необходимост бъдат предвидени средства по делегираните бюджети. 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно проект за промени в Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза
Добави мнение