Дата: 18.02.2016

Източник: БМГК

Прочетено: 843

Първите сертификати по доброволния браншов стандарт за устойчиво развитие, разработен от Българската минно-геоложка камара (БМГК) вече са факт. Две от водещите компании в бранша - „Асарел-Медет” АД и „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД успешно завършиха процедурата по верификация и получиха сертификатите. 

Българската минерално-суровинна индустрия е първата в Европа, която създаде стандарт за устойчиво развитие на отрасъла. Той е разработен от БМГК с помощта на консултантска фирма denkstatt и в сътрудничество с експерти от сектора, представители на академичните среди и неправителствения сектор. 

Стандартът представлява доброволен ангажимент на минните компании за прилагане и спазване на най-добрите международни практики. Той определя десет основни аспекта, по които се оценява устойчивото развитие на дружествата. Това включва повишаване на ефективността на добива и преработката и разкриването на нови запаси и находища, както и инвестиции в най-добрите налични техники и продукти. Специално внимание се обръща на осигуряването на здравето и безопасността на работниците, повишаването на стандарта им на живот и на инвестициите в местните общности. Компаниите, приели да спазват стандарта, се ангажират също така да са максимално прозрачни, да управляват въздействието си върху околната среда и да минимизират замърсяването и отпадъците, както и да опазват биологичното разнообразие. Акцент се поставя и върху повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродните емисии. 

Камарата поддържа постоянно жури от представители на организацията и други стопански, неправителствени и академични организации, което въз основа на изводите и препоръките от верификационните доклади взема решение за издаване на сертификат и неговото равнище съобразно схемата за оценяване – златно, сребърно и бронзово. 

Стандартът, който беше представен за първи път през 2012 г., по време на второто издание на Европейския минен бизнес форум, получи висока оценка, както от бизнеса, така и от представителите на ресорната държавна администрация и на Европейската комисия. 

„Ролята на минерално-суровинната индустрия за развитие на българската икономика е изключително важна. Затова Българската минно-геоложка камара осъзнава, че е време дружествата от бранша да надскочат законовите изисквания и да тръгнат осъзнато и необратимо по пътя на устойчиво развитие. Въвеждането на Стандарта дава възможност на широк кръг заинтересовани страни да научат за напредъка на компаниите по отношение на трите стълба на устойчивото развитие – икономически, екологичен и социален”, заяви проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председател на УС и на БМГК.

За Българска минно-геоложка камара 

Българската минно-геоложка камара е национално-представителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България, учредена през 1991 г. 

В нея членуват 118 дружества, в които са заети над 30 хиляди души. 

Камарата е член на Българската стопанска камара, на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, на Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали (Евромин) и на Европейската асоциация за въглища и лигнити (Евракол). 

Българската минно-геоложка камара подкрепя Глобалния договор на ООН и е активен член на Българската мрежа на ГД на ООН. 

Българска минно-геоложка камара

Ангел Шопов,

Експерт Външни комуникации

0879 889 242