04.06.2012

Изх.№ 02-00-24 / 04.06.2012 г.

ДО

Г-н Любен Татарски
Председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление към 41-то Народно събрание

КОПИЕ ДО:       

Г-жа Менда Стоянова
Председател на Комисията по бюджет и финанси към 41-то Народно събрание

Г-жа Искра Михайлова
Председател на Комисията по околната среда и водите към 41-то Народно събрание

 

ОТНОСНО: Провеждане на среща за обсъждане на предложения на БСК за промени при определянето на такса битови отпадъци (ТБО) по чл. 67, ал. 2 на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

             

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАТАРСКИ,

Във връзка с проведения предварителен разговор, предлагаме организирането на работна среща при домакинството и официална покана на ръководството на Комисията по регионална политика и местно самоуправление към 41-то НС за обсъждане на промени в начина на определяне на такса битови отпадъци, регламентиран в чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ.

От 2001 г. БСК е предлагала многократно решаване на натрупаните проблеми по формирането на такса битови отпадъци и целесъобразното използване на приходите. Сезирани са всички компетентни институции, вкл. Народното събрание, Президентът, ВАС, Омбудсманът, МС, МОСВ, МФ, Националното сдружение на общините в Р България и други, като се предлага:

 1. Определянето на ТБО да става само на база на критерии, отразяващи количеството на генерираните битови отпадъци и в съответствие на принципа „замърсителят плаща”.
 2. Премахване на различията в заплащането между граждани и фирми, жилищни и нежилищни имоти и се приложат общи количествени критерии.
 3. Промяна в ЗМДТ, чл. 67, ал. 2 като бъде въведена задължителна единна основа за определяне на ТБО, съгласно изискванията на чл. 141, ал. 4 от Конституцията на Р България и даване на право на общините да променят единствено размера на ставките в зависимост от местните условия и обслужвано население.
 4. Общинските съвети да бъдат задължени да публикуват ежегодно регистрираните количества генерирани и третирани БО, по прозрачен начин да определят необходимите разходи за събиране и третиране на количествата генерирани битови отпадъци на тяхната територия.


Основанията на предлаганите промени промените са свързани с:

 1. Прилагане на принципа, според който таксите са цена на предоставена услуга, отразяваща присъщи разходи, а не квазиданъчен инструмент за финансиране на други дейности, услуги и административни разходи;
 2. Създаване на възможности за прилагане на задължителния принцип в Закона за опазване на околната среда - „замърсителят плаща”, възприет от рамковата директива на ЕС за отпадъците;
 3. Разделяне на услугите и разходите по събиране и третиране на битовите отпадъци от дейностите по почистване и поддръжка на местата за обществено ползване, улично осветление и т.н.
 4. Хармонизиране на действащия у нас режим с практиката в страните, членки на ЕС;
 5. Прилагане на еднаква основа за определяне размера на ТБО на територията на цялата страна и осигуряване на сравними разходи за извършване на дейности при относително еднакви условия и мащаб на дейността;
 6. Уеднаквяване на режима за физически и юридически лица, в т.ч. едър, среден и дребен бизнес, жилищни и нежилищни имоти;
 7. Реално отчитане на генерираните, събраните и третираните количества БО;
 8. Отстраняване на възможности за дублиране на приходи и разходи за извършване на припокриващи се дейности с отпадъци (продуктови такси за отпадъци от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и др., финансиране от ДБ, ПУДООС, ОП „Околна среда“ и др.);
 9. Намаляване на възможностите за измами и свръхвисоки възнаграждения на съответните оператори, въвеждане на нови технологии, елиминиране на монополизма, икономизиране на дейностите при управлението на БО.


При възприемане на настоящото предложение е необходимо да бъдат съгласувани дата, време, място и програма за провеждане на срещата, както и брой участници, като се отчете натоварването на народните представители и графикът на заседанията на ресорната парламентарна комисия.

БСК ще окаже необходимото организационно съдействие за изпращане на официална покана до заинтересовани браншови организации и компетентни държавни институции, както и за регистрация на участници - водещи експерти.

На основанията на чл. 24, ал. 1 и чл. 26, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагаме също да се обсъди целесъобразността и вземе решение за формиране на работна група от състава на ПК по регионална политика и местно самоуправление за оценка на прилагането и ефективността на чл. 67, ал. 2 и други свързани разпоредби на ЗМДТ във връзка с формирането на такса битови отпадъци.


С уважение,

БОЖИДАР ДАНЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК

 


БСК кани институциите на дискусия за промени при определянето на таксата за битови отпадъци
Добави мнение