15.07.2015

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н ТОДОР ПОПОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ
НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

Във връзка с изпълнение до края на м. юли 2015 г., на §13а от Заключителните разпоредби на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), обнародван в ДВ  бр. 105 от 2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

С приемането на §13 от Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗМДТ (обн. – ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) беше направена първа крачка към прилагане на европейския принцип „замърсителят плаща“ при определянето на такса битови отпадъци (ТБО). Беше отменена възможността размерът на таксата да се определя „пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена“.

В изпълнение на тази промяна беше създадена работна група към Министерството на финансите, която подготви методика, както и проект на ЗИД на ЗМДТ, който не беше внесен в  Министерския съвет, респективно – в 42-то Народно събрание.

През 2014 г. 43-то Народно събрание промени срока за това задължение на МС, като прие нова редакция на §13 със следния текст: „§ 13а. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) До 30 март 2015 г. Министерският съвет, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България, разработва методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и внася в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и 67.“

В изпълнение на тази императивна разпоредба на закона, със Заповед Р-7 от 09.01.2015 г., беше създадена междуведомствена работна група с председател министърът на финансите и членове – представители на заинтересовани министерства, НСОРБ, националните работодателски организации. Междуведомствената група трябваше да разработи методиката и да предложи промени в ЗМДТ до 25 февруари 2015 г. Макар и със закъснение, към 12 май 2015 г. беше разработен проект на ЗИД на ЗМДТ. Независимо от изразените различия по алтернативните основи за определяне на ТБО в междуведомствената работна група и отказът от страна на представители на общините да предоставят изисканите данни от МФ, разработеният проект на ЗИД на ЗМДТ беше подкрепен от преобладаващата част от членовете на групата и следваше да бъде спешно консултиран в НСТС, приет от МС и внесен в 43-то Народно събрание.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Двукратният отказ от изпълнение на изискванията на ЗМДТ от страна на изпълнителната власт през 2014 и 2015 г., независимо от дадените обяснения на обществеността, подхранва съществуващата среда на правна несигурност и дава пореден, изключително негативен пример за всички държавни институции и обществото, като цяло.

В тази връзка, настояваме категорично за изпълнение на изискванията на §13а ЗМДТ от МФ и от МС до края на настоящия месец, преди лятната парламентарна ваканция по чл. 43, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

С УВАЖЕНИЕ,

Асоциация на индустриалния капитал в България

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

Българска търговско-промишлена палата

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България


Отворено писмо на работодателските организации във връзка с определянето на таксата
Добави мнение