Изх. №  02-00-7 / 09.02.2015 г.

ДО

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ

Председател на ПК по труда и социалната политика към 43-то Народно събрание

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН

Зам.-председател на МС, министър на труда и социалната политика и председател на НСТС 

 

ОТНОСНО: Проект на ЗИД на КСО № 650–01–13/20.01.2016г. на н.п. Петър Владиславов Славов и група н.п. /Ваш № КЗ -653-10-12/08.02.2016/

С настоящото, БСК представя становище и сравнителна оценка на очакваните промени в социално осигурителния и данъчен статус на осигурените лица и осигурителите, спрямо действащия данъчно осигурителен режим.

  1. Законопроектът въвежда втора алтернативна опция за начисляване и заплащане на дължимите осигурителни вноски за осигурените лица по трудово отношение - изцяло от името и за сметка на работодателя.
  1. БСК и национално представителните работодателски организации са заявявали многократно позиции за фиксиране на съотношението между осигурителите и осигурените лица на 50/50 вместо сега действащото - 60/40. По този въпрос беше постигнато споразумение между национално представителните организации на работниците и служителите при старта на основните реформи в пенсионно осигурителната система през 1999 г. Междувременно през 2010-2011 г., беше въведен аналогичен принцип на прозрачност при начисляване на осигурителните вноски като част от брутното трудово възнаграждение за държавните служители.
  2. Основните алтернативи пред осигурителите и осигурените лица, произтичащи от законодателното предложение са представени в приложение към настоящото становище. В зависимост от конкретната ситуация на регионалния трудов пазар, бранша и пазарния сегмент, ако приложи предвидената възможност, работодателят се поставя пред избора да:

 - запази брутното трудово възнаграждение и полагащия се размер на бъдещата пенсия при значително увеличение /12,9%/ на разполагаемата нетна РЗ, и на общите разходи на труд, или

- намали брутното трудово възнаграждение като запази или увеличи частично, достигнатия нетен размер на работна заплата /за сметка на по-ниски осигурителни вноски и по-нисък размер на полагащата се пенсия, като общите трудови разходи се запазват или намаляват според подхода, избран от работодателя/.

Частичният положителен данъчен ефект за осигурителя, произтичащ от намалената данъчна основа по ЗКПО при един от трите основни варианти, не компенсира неколкократното пропорционално общо нарастване на разходите за труд.

Следва да се отбележи, че и понастоящем не действат регламентирани правни ограничения за повишаване на брутните и нетни възнаграждения, без да се засягат пенсионните права. Налице са по-скоро икономически съображения, изискващи отчитане на ръста на работните заплати с конкретната икономическа ситуация, перспективи, производителност, ценови и други фактори, посочени в Конвенция 131 на МОТ /нератифицирана/, действащи на фирмено, браншово и национално ниво.

4. Приемането на предложението ще създаде допълнителен натиск за използване на недеклариран труд, прехвърляне на дейността в т.н. сив сектор, за дискриминация при определянето на възнагражденията за еднакъв труд и заемана длъжност според момента на възникване на осигурителното отношение и избрания конкретен подход от страна на работодателя.

5. Предложеният алтернативен подход за начисляване на осигурителните вноски и данъчните плащания по ЗДДФЛ и ЗКПО, като и честите промени на законодателството, фрагментират осигурителните отношения, създават правна несигурност и неяснота при планиране на данъчните и осигурителни задължения на осигурителите и данъчно задължените лица. Промените създават сериозен риск от нарушаване на съществуващия социален мир на фирмено, браншово и национално равнище, от увеличаване на недекларирания труд и намаляване на събираемостта на данъчните и осигурителни плащания.

Отчитайки изложените съображения, БСК предлага законопроектът да бъде оттеглен от вносителите или в противен случай да бъде категорично отхвърлен от народните представители при обсъждането преди първо и второ гласуване.  

 

Приложение към становище на БСК по проект на

ЗИД на КСО № 650–01–13/20.01.2016г.

на н.п. Петър Владиславов Славов и група н.п.

 

Сравнение на социално осигурителния и данъчен статус на осигуреното лице и осигурителя за различни приложими варианти по проекта на ЗИД на КСО, № 650–01–13/20.01.2016г. на н.п. Петър Владиславов Славов и група н.п.[i]

 

Показатели

В. 1

В.2

В.3

В.4

 

БРЗ

1 000,

1 000,

901,30

871,

 

Осиг., вноски – наето лице - 12,9%

129,

-

-

-

 

Дан., основа – ЗДДФЛ

871,

1 000,00

901,30

871,

 

ДДФЛ-10% от т. 3

87,10

100,00

90,13

87,10

 

Нетна РЗ

783,90

900,00

811,17

783,90

 

Осиг., вноски работодател - 17,8%

178,

307,00

276,70

267,40

 

Общ разход за наето лице

1 178,

1 307,00

1 178,

1 138,40

 

Вариант 1: Актуален /действащ/ осигурителен и данъчен статус при месечна БРЗ от 1000, лв.

Вариант 2: Запазване на БРЗ /1000 лв/ при допълнителен месечен разход за работодателя от 129 лв, увеличаване на нетната РЗ със 116,10 лв и съхраняване на размера на получаваната бъдеща пенсия. Непроменен размер на осигурителни вноски, увеличен ДДФЛ с 12,90 лв спрямо вар.1 и намаление от 12,90 лв на дължимия корпоративен подоходен данък.

Вариант 3: Запазване на общия разход на работодателя за наето лице /1178, лв/. Намален размер на БРЗ с 98,70 лв, при увеличение на нетната РЗ с 27,27 лв и намален размер на бъдещата пенсия. Намален размер на осигурителни вноски с 30,30 лв и увеличен размер на платения ДДФЛ с 3,03 лв.

Вариант 4: Запазване на размера на нетната работна заплата /783,90 лв/. Намаляване на разходите на работодателя за наетото лице с 39,60 лв. Намаляване на БРЗ с 129, лв и на размера на бъдещата пенсия. Намален размер на осигурителните вноски с 39,60 лв. Непроменен размер на платения ДДФЛ и увеличение от 3,96 лв на дължимия корпоративен подоходен данък.

[i] Представен е данъчно осигурителния статус на осигуреното лице и осигурителя при условен размер на месечна брутна работна заплата /БРЗ/ от 1000 лв. Сравнени са три основни варианта на прилагане на проекта на ЗИД на КСО спрямо действащия данъчно осигурителен статус за този случай.

 

 


Относно проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване
Добави мнение