Съветът е създаден съгласно чл. 11 от Закона за малките и средни предприятия

Заповед за създаване на съвета

Правилник за дейността на съвета

Функции на съвета:

  • обсъжда състоянието и политиката за насърчаване създаването и развитието на малките и средните предприятия и дава предложения за нейните приоритетни направления за съответната година; 
  • обсъжда резултатите от анализа на състоянието и развитието на малките и средните предприятия по области и отрасли и прави предложения при изготвянето на годишния доклад; 
  • предлага усъвършенстване на нормативната уредба на обществените отношения, свързани с малките и средните предприятия; 
  • осигурява обществен достъп до информация за законодателни инициативи и участие на предприемачите и техните сдружения в обсъждането на законови и подзаконови нормативни актове; 
  • обсъжда резултатите и дава препоръки относно изпълнението на националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия и на годишните програми за нейното прилагане.

Председател: заместник-министър на икономиката и енергетиката  

Зам.-председател: заместник-министър на икономиката и енергетиката  

Членове

заместник-министър на икономиката
заместник-министър на финансите
изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
председател на УС и изпълнителен директор на Българската банка за развитие
Национално сдружение на общините в Република България
директор на дирекция, Министерство на труда и социалната политика
директор на дирекция, Министерство на образованието и науката
главен директор на ГД "ЕФК" УО на ОПИК 2014-2020 г. към Министерство на икономиката
директор на дирекция, Министерство на икономиката
изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции
заместник-председател на БСК
председател на БТПП
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България
председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
председател на УС, Национално сдружение за малкия и среден бизнес
Стопански факултет към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
директор на Института за икономически изследвания при БАН
изпълнителен директор на Институт за пазарна икономика
председател, "Start it Smart"
председател на УС, Асоциация на българските лидери и предприемачи
председател на фондация "StartUP"

Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия