Съветът е създаден съгласно чл. 11 от Закона за малките и средни предприятия

Заповед за създаване на съвета

Правилник за дейността на съвета

Функции на съвета:

  • обсъжда състоянието и политиката за насърчаване създаването и развитието на малките и средните предприятия и дава предложения за нейните приоритетни направления за съответната година; 
  • обсъжда резултатите от анализа на състоянието и развитието на малките и средните предприятия по области и отрасли и прави предложения при изготвянето на годишния доклад; 
  • предлага усъвършенстване на нормативната уредба на обществените отношения, свързани с малките и средните предприятия; 
  • осигурява обществен достъп до информация за законодателни инициативи и участие на предприемачите и техните сдружения в обсъждането на законови и подзаконови нормативни актове; 
  • обсъжда резултатите и дава препоръки относно изпълнението на националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия и на годишните програми за нейното прилагане.

Председател: заместник-министър на икономиката и енергетиката  

Зам.-председател: заместник-министър на икономиката и енергетиката  

Членове:

зам.министър на финансите
зам.министър на труда и социалната политика
заместник-министър на образованието, младежта и науката
секретар на съвета за координация при управление на средствата от ЕС
изпълнителен директор на ИАНМСП
изпълнителен директор на „Българска банка за развитие” АД
председател на БСК
председател на БТПП
изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България
председател на ЦИР
изпълнителен директор на ИПИ
управител на Фондация за развитие на предприемачеството

Представител на БСК в съвета е Георги Шиваров, зам.-председател


Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия