Съветът е създаден с Постановление №112 на МС от 13.05.2009 г.  с цел осъществяване на координация, сътрудничество и консултация при разработването, провеждането, мониторинга и оценката на държавната политика в областта на социалното включване.

Функции:

  • обсъжда предложения за стратегически приоритети в областта на социалното включване;
  • прави предложения за разработване проекти на стратегии, програми, планове за действие и други стратегически документи в областта на социалното включване и съдейства за координацията при тяхното разработване и изпълнение;
  • дава становища по проекти на стратегически документи в областта на социалното включване;
  • подпомага сътрудничеството и консултацията с юридическите лица с нестопанска цел за формиране, провеждане и мониторинг на държавната политика по социално включване;
  • разработва, обсъжда и одобрява доклади, анализи и оценки на изпълнението на държавната политика по социално включване;
  • съдейства за мониторинга на изпълнението на държавната политика по социално включване;
  • предлага, обсъжда и одобрява мерки за подобряване на процесите на разработване, провеждане, мониторинг, оценка, консултация и координация на държавната политика по социално включване.

Правилник за дейността на съвета

Председател: Ивайло Калфин, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика  

Членове:

Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика
Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката
Иван Аспарухов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Цвятко Георгиев, заместник-министър на вътрешните работи
Фейзи Бекир, заместник-министър на финансите
Катя Тодорова, заместник-министър на външните работи
Вергиния Мичева-Русева, заместник-министър на правосъдието
Ваня Кастрева-Монова, заместник-министър на образованието и науката
Адам Персенски, заместник-министър на здравеопазването
Боил Банов, заместник-министър на културата
Антон Гинев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Калин Каменов, заместник-министър на младежта и спорта
Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт
Бисер Петков, управител на Националния осигурителен институт
Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето
Валентина Георгиева, и.д. изпълнителен директор на Агенцията по заетостта
Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане
Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания
Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Лютви Реянов, кмет на община Опака
Станчо Ставрев, заместник-кмет на община Тунджа
Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община
Асиа Гонева, Конфедерация на независимите синдикати в България
Антония Боянова, Конфедерация на труда "Подкрепа"
Валентина Мариянова, Асоциация на индустриалния капитал в България
Снежанка Славчева, Българска стопанска камара
Цветан Симеонов, Българска търговско-промишлена палата
Румяна Георгиева, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Емануил Паташев, Каритас България
Мария Желязкова, Европейска анти-бедност мрежа – България
Нели Петрова-Димитрова, Институт по социални дейности и практики
Елка Налбантова, Фондация "За нашите деца"
Мариана Писарска, Сдружение "Деца и юноши"
Гергана Енчева, Сдружение „Гаврош”
Никола Андреев, Национален съюз на трудово-производителните кооперации
Надежда Тодоровска, Български червен кръст
Дани Колева, Национална мрежа за децата
Митко Доков, Фондация "Областен ромски съюз"
Георги Георгиев, Национален алианс за социална отговорност
Елена Кабакчиева, Фондация "Здраве и социално развитие"
Соня Владимирова, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
Димитър Димитров, член кореспондент на Българската академия на науките

Жасмина Саръиванова


Национален съвет по въпросите на социалното включване