Съветът е създаден на основание чл. 39-40 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, с цел осъществяване на координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на национално равнище.

Съветът:

 1. обсъжда състоянието на условията на труд и предлага мерки за подобряването им;
 2. обсъжда и изразява становища по проекти на нормативни актове по въпросите на условията на труд и прави предложения за изменението и допълнението им;
 3. взема решения за създаване на отраслови и браншови структури за тристранно сътрудничество по условията на труд;
 4. създава помощни органи към съвета за решаване на специфични въпроси;
 5. координира дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в областта на условията на труд;
 6. проучва и популяризира наш и чужд опит, организира национални конкурси, семинари, акции и други форми за стимулиране на дейността;
 7. приема програми за проучване и разработване на проекти за решаване на проблемите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, финансирани от фонд "Условия на труд".
 8. възлага чрез конкурс проучването и разработването на проекти за решаване на национално значими и други важни проблеми по условията на труд (съгл. ПМС 87 от 1997 г.)

Правилник за работата на съвета

Председател: министър на труда и социалната политика

Заместник-председатели:

 • д-р Иван Кокалов, вицепрезидент на КНСБ
 • Снежана Славчева, директор "Индустриални отношения", БСК

Членове

 1. Светлана Дянкова, заместник-министър на труда и социалната политика
 2. Людмила Елкова, заместник-министър на финансите
 3. д-р Бойко Пенков, заместник министър на здравеопазването
 4. Анна Янева, заместник-министър на икономиката и енергетиката
 5. Дин Онбаши, заместник-министър на на околната среда и водите
 6. д-р инж. Валентина Маринова, заместник-министър на земеделието и храните
 7. Антон Гинев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 8. Добромир Симидчиев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
 9. Евгени Иванов, изпълнителен директор, КРИБ
 10. Стойчо Симов, член на контролния съвет на АИКБ
 11. Мариана Танчева, директор на дирекция "ЕИЕП", БТПП
 12. Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ „Подкрепа”

Сокол Силянов, държавен експерт, НОИ


Национален съвет по условията на труд