29.09.2021

УС на БСК определи Добри Митрев за представител на Камарата в ИСС

На проведено днес (29.09.20212 г.) редовно заседание Управителният съвет (УС) на Българската стопанска камара (БСК) определи Добри Митрев – председател на УС, за представител на БСК в Икономическия и социален съвет на Република България.

 

УС утвърди и позиция на БСК относно ситуацията на електроенергийния пазар и ценовите нива на енергията.

 

Членовете на УС бяха запознати с основните акценти в оперативната дейност на БСК в периода 9 юни – 29 септември 2021 г.

В посочения период БСК е подготвила и представила в съответните институции общо 12 становища, както следва:

 1. Становище в рамките на НСТС и становище до Народното събрание относно актуализациите на бюджетите на ДОО, НЗОК и РБ;
 2. Становище до НС относно необходимост от изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) (ЗМДВИП) Предложението беше внесено от н.п. Ангелина Ангелкова, но не е подкрепено в Пленарна зала;
 3. Позиция до министъра на здравеопазването, по негова покана, по предложения за налагане на нови ограничителни мерки;
 4. Подкрепяща позиция по молба на сдружение „Хидроенергия“ по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за ползването на повърхностните води;
 5. Становище по проект за изменение на КТ за въвеждане на „електронна трудова книжка“ на н.п. Мария Капон;
 6. Становище по Проект на ПМС за създаване на Национален съвет за координиране прилагането в РБ на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация (Конвенцията), по молба на членове на БСК от тютюневата индустрия;
 7. Съвместно с браншови асоциации е изготвено и изпратено становище по Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда;
 8. Становище по проект за изменение на Наредба 1 за информацията по отпадъците;
 9. Становище по Закона за висшето образование и становище по проекта на Национална карта за висшето образование в България (след среща с представители на ВУ, членове на БСК);
 10. Писмо до министъра на земеделието, по молба на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) относно задълбочаващия се проблем с недостиг на дървесина;
 11. Становище по Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030.
 12. Относно Плана за възстановяване и устойчивост на Република България в периода юли-август са потърсени становища и предложения от членовете на БСК по версия 1.3 от 20.07.2021 г. на Плана. Получените документи са обобщени и включени в становището на БСК, представено на 10.09.2021 г.

В международен план, дейността на БСК през периода е свързана с участие в работата на BusinessEurope, Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Европейската фондация за условия на живот и работа, Дъблин (EUROFOUND):

 • В BusinessEurope периодът се отличава с подготвителна работа на становища относно проектодокументи на ЕК и обществени консултации във връзка с механизма за корекции на въглеродните емисии, схемата за търговия с емисии, обновената индустриална стратегия, изкустения интелект и др.
 • В рамките на EUROFOUND БСК изпрати до ръководството на групата на работодателите предложение за идентифициране на действащите административни Е-регистри в държавите-членки на ЕС и на възможностите за интеграция и използване на агрегирана информация в индустриалните отношения, социалния диалог и при формиране и изпълнение на политики в интерес на работодателите.
 • Представителите на БСК работиха по позиции на ЕИСК за стратегическата рамка по безопасност и здраве при работа 2021-2027, Насоките за заетост на ЕК към държавите-членки за 2021 г. и Индустриалната стратегия на ЕС.

В отчетния период са проведени поредица от работни срещи, инициативи и обсъждания, вкл. с представители на Министерския съвет и Народното събрание по повод на ковид ситуацията, необходимите мерки за подкрепа на бизнеса и актуализацията на държавния бюджет. Проведена е среща с експерти на МОСВ във връзка с разработването на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Стартира инициатива на БСК и Денкщат за ускоряване на прехода към кръгова икономика сред българския бизнес и общество: КРИК – КРъгова ИКономика.

Експертите на БСК са оказали съдействие на десетки фирми, вкл. във връзка с отчетността в Националната информационна система за отпадъците, както и по други актуални проблеми. Проведени са и редица обучения, участия в междуведомствени работни групи, семинари, дискусионни форуми.

През отчетния период продължава работата по стартирали и подготовката на нови проекти с външно финансиране, с партньорството на университети и международни организации. Сред по-големите проекти на БСК са поддръжката на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence, проектът за активното стареене, съвместният проект с КНСБ TransFormWork, насочен към адаптацията на трудовия ресурс към процесите на дигитализация, SmecoMP – за повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез иновации в околната среда, SWAN - Балканска платформа за повторна употреба на отпадъците.

 

С решение на УС за пълноправни членове на БСК бяха утвърдени две браншови организации и четири търговски дружества, както следва:

 1. Асоциация на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) - сдружение с нестопанска цел, с членове - туристически агенции, осъществяващи продажба на въздушен транспорт и акредитирани от Международната асоциация за въздушен транспорт, ИАТА и туристически фирми, регистрирани съгласно българското туристическо законодателство. АБТТА е регистрирана през 1996 г. В момента в нея членуват 84 туристически агенции, формиращи 75% от общия пазарен дял от продажбата на самолетни билети в България, с общ годишен оборот от тази дейност около 100 млн. евро. От 2004 г. АБТТА е член в Европейския комитет на асоциациите на туроператорите и туристическите агенции ЕКТАА - най-авторитетната професионална структура в туризма в ЕС. В ЕКТАА членуват 30 асоциации от всички европейски държави (по една от страна) и организацията представлява интересите на повече от 80 000 туроператори и туристически агенции в Европа, с общ годишен оборот над 50 000 милиарда евро.
 2. Асоциация "Хидроенергия" с предмет на дейност: Подобряване на бизнес климата и условията за инвестиции в производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; Насърчаване на развитието на производството на електроенергия от водно електрически централи в Република България; Развитие на производството на електрическа енергия от водно-електрически централи с увеличаване на дела на електрическата енергия, произведена от ВЕИ с оглед постигане на ангажиментите и целите на Р България, заложени в европейското законодателство; Разработване на предложения за нормативна уредба, включително и за хармонизиране на българското законодателство с това на Европейския съюз в областта на възобновяемите източници за производство на електрическа енергия.
 3. "Амарант България" ООД, застрахователен брокер. „Амарант“ е лидер в застрахователния бизнес, с повече от 16 години опит в застраховането. В над 230 офиса в цялата страна „Амарант“ обслужва над 260 хиляди клиенти за всички видове застраховки. Член е на Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ). Видовете застраховки, които предлага „Амарант“, са: професионални отговорности, селскостопански застраховки, транспортни застраховки, застраховки имущество, автомобилни застраховки, медицински и туристически застраховки, застраховка живот, застраховка отмяна на пътуване, злополука. „Амарант България“ ООД е носител на наградите „Застрахователен брокер 2018 г.“ и „Застрахователен брокер 2019 г.“.
 4. „СИМ 13 Партнърс“ ЕООД, с предмет на дейност – консултантски услуги; услуги по информационни технологии. Дружеството е регистрирано през февруари 2018 г.
 5. „Изотрон инженеринг“ ООД, с предмет на дейност – Строителство. Дружеството е създадено през 2009 г. Оттогава до днес има реализиран голям брой обекти в различни сфери на строителството и ремонтите, има дългогодишен опит и ресурси за комплексни решения по изграждане на обектите. Изгражда обекти на територията на цялата страна. Прилага иновативни решения за саниране на стари производствени сгради. Дружеството предлага следните видове услуги: индустриално строителство и ремонти; хидроизолационни системи; индустриални подове и настилки; метални конструцкии и тръбопроводи; технически изолации; противопожарни защитни системи; саниране на индустриални сгради; жилищно строителство, арматурни заготовки и др. „Изотрон инженеринг“ е сертифицирана по стандартите ISO: ISO 1400 1:2015 – Система за управление на околната среда (СУОС); ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството (СУК); BS OHSAS 18001, ISO 45001 – Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР). Дружеството е член на Камарата на строителите в България и е сертифицирано да изпълнява обекти от първа група, първа категория.
 6. "Енекод грийн" АД, с предмет на дейност – търговия с електрическа енергия. Дружеството е регистрирано през 2017 г. Като лицензиран търговец на ел.енергия, основната дейност на „Енекод грийн“ АД е търговията с активна електрическа енергия, извършване на сделки на територията на България, износ, внос и транзит на електрическа енергия. На територията на България дружеството доставя ел.енергия до крайни клиенти, които са участници на свободния пазар, като изкупува ел.енергия от местни производители на конвенционална и ВИ енергия, или внася енергия от съседните пазарни зони, с цел постигане на максимално конкурентна цена за своите клиенти. Като лицензиран от КЕВР „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, „Енекод грийн“ АД поема отговорността за балансирането и смекчаването на икономическия ефект от небалансите на своите членове на балансиращата група (потребители, производители и търговци на електрическа енергия). С цел оптимизация на енергийните разходи на своите клиенти и партньори, дружеството предоставя и инженерингови и софтуерни решения за по-висока енергийна ефективност и енергиен мениджмънт.

 ***

Следващото заседание на УС на БСК ще се проведе на 3 ноември 2021 г.

 

Дата: 29.09.2021

Източник: БСК

Прочетено: 781