Центърът за управление на проекти предлага цялостна експертна консултантска услуга по разработване и изпълнение на проекти по националните оперативни програми.

Услугата обхваща целия проектен цикъл, като включва:

 • Идентифициране на възможностите за безвъзмездно финансиране по програми на ЕС;
 • Формулиране на проектната идея в съответствие с изискванията на финансиращата програма, разработване и окомплектоване на проектното предложение и подпомагане при кандидатстването до окончателното класиране на проектите;
 • Управление на одобрените проекти, включващо цялостно подпомагане на бенефициента при изпълнението на проекта, в т.ч. подготовка и провеждане на съответните тръжни процедури за избор на доставчици/изпълнители, подпомагане на приключването и отчитането на проектите до изплащането на безвъзмездната помощ;
 • Съдействие при последващи  проверки от страна на финансиращите институции, контролни и одитни органи в рамките на 3-годишния (5-годишния) период след приключването на проекта относно спазването на изискванията за устойчивост на проектните резултати.

Българската стопанска камара участва със свои експерти в комитетите за наблюдение на всички оперативни програми и работи с мрежа от професионални консултанти и организации.

За контакт:

Светлана Дончева – директор на Център за управление на проекти
Тел.: 02 932 09 26
e-mail: s.doncheva@bia-bg.com

Център "Външноикономическо сътрудничество" при БСК предлага проектно консултиране по европейските рамкови програми Horizon Европа, European Innovation Council, INTERREG, Single Market Program, Erasmus+.

Обхватът на услугата включва следните дейности:

 • Идентифициране и консултиране на подходящи обяви по Европейските рамкови програми;
 • Съдействие при регистрация на клиента в Funding & Tenders Portal;
 • Идентифициране на подходящи потенциални партньори;
 • Съдействие за формиране на консорциум или включване в такъв с друг водещ партньор;
 • Водене на комуникация с останалите партньори по време изготвянето на проектното предложение;
 • Участие в разписването на проекта съвместно с клиента и изготвяне на бюджет;
 • Подаване на проектно предложение и съдействие при подписване на договор след одобрение;
 • Насоки за финансово отчитане.

Експерти на центъра са оценители по Eureka/Eurostars, Датски иновационен фонд, Кипърски иновационен фонд

Като част от дейностите по линия Enterprise Europe Network, Център "Външноикономическо сътрудничество" предлага безплатни консултации за проекти по European Innovation Council (EIC), които включват:

 • Анализ на идеята за проектно предложение и насочване към подходящи обяви;
 • Преглед на вече изготвено предложение (ново или което вече е подавано и не е спечелило);
 • Изработване на препоръки за подобряване на проектното предложение;
 • Повторно преглеждане и финализиране на предложението.

Забележка: БСК и фирмата подписват споразумение за конфиденциалност, което е изцяло съобразено с интересите на фирмата.

За контакт: Тел.: 02  932 09 54, 02 932 09 34, e-mail: ierc@bia-bg.comh.kasparyan@bia-bg.com, , t.danailova@bia-bg.com; web: www.ierc.bia-bg.com

Лице за контакт: Веселин Илиев - главен директор "Международно икономическо сътрудничество"

Прочетено: 3680