Центърът за управление на проекти предлага цялостна експертна консултантска услуга по разработване и изпълнение на проекти по националните оперативни програми.

Услугата обхваща целия проектен цикъл, като включва:

 • Идентифициране на възможностите за безвъзмездно финансиране по програми на ЕС;
 • Формулиране на проектната идея в съответствие с изискванията на финансиращата програма, разработване и окомплектоване на проектното предложение и подпомагане при кандидатстването до окончателното класиране на проектите;
 • Управление на одобрените проекти, включващо цялостно подпомагане на бенефициента при изпълнението на проекта, в т.ч. подготовка и провеждане на съответните тръжни процедури за избор на доставчици/изпълнители, подпомагане на приключването и отчитането на проектите до изплащането на безвъзмездната помощ;
 • Съдействие при последващи  проверки от страна на финансиращите институции, контролни и одитни органи в рамките на 3-годишния (5-годишния) период след приключването на проекта относно спазването на изискванията за устойчивост на проектните резултати.

Българската стопанска камара участва със свои експерти в комитетите за наблюдение на всички оперативни програми и работи с мрежа от професионални консултанти и организации.

За контакт:

Светлана Дончева – директор на Център за управление на проекти
Тел.: 02 932 09 26
e-mail: s.doncheva@bia-bg.com

Център "Международно икономическо сътрудничество" при БСК предлага проектно консултиране по европейските рамкови програми Horizon 2020, Cosme, Erasmus+.

Обхватът на услугата включва следните дейности:

 • Идентифициране и консултиране на подходящи обяви по Европейските рамкови програми
 • Съдействие при регистрация на клиента в Participant portal
 • Идентифициране на подходящи потенциални партньори
 • Съдействие за формиране на консорциум или включване в такъв с друг водещ партньор
 • Водене на комуникация с останалите партньори по време изготвянето на проектното предложение
 • Участие в разписването на проекта съвместно с клиента и изготвяне на бюджет
 • Подаване на проектно предложение и съдействие при подписване на договор след одобрение
 • Насоки за финансово отчитане

За контакт:

Тел.: 02  932 09 54, 02 932 09 34, факс: 02 987 26 04
e-mail: ierc@bia-bg.comierc2@bia-bg.comierc3@bia-bg.com
web: www.ierc.bia-bg.com

Лице за контакт: Веселин Илиев - главен директор "Международно икономическо сътрудничество"

Прочетено: 1623