УСТАВ I  ПРАВИЛНИК I  ТАРИФА I  ПРЕЗИДИУМ  I  АРБИТРИ  I  ТИПОВИ ДОГОВОРИ I  ПРАКТИКА

БРОШУРА [pdf]

_______________________________________________________________

Съвременният свят отдавна е открил предимствата на извънсъдебното решаване на спорове. То е алтернатива на държавното правосъдие, което навсякъде по света, а с особена сила това важи и у нас, е по-тромаво и по-скъпо.

Създаден в края на 1999 г. и започнал работа през 2000 г., АРБИТРАЖНИЯТ СЪД  при БСК гарантира високо качество при решаването на спорове, обусловено от авторитетния състав на арбитражната колегия - бивши конституционни съдии и едни от най-изявените учени, изтъкнати адвокати и експерти.

Ако търсите защита на нарушеното си право и искате спорът Ви да се разреши бързо със сила на присъдено нещо, може да се обърнете към АС при БСК. Чрез него в едноинстанционно производство ще получите решение, което има съща­та сила, както решението на държавния съд. Въз основа на арбитражното решение можете да получите изпълнение и в чужбина, по силата на Нюйоркската конвенция.

За да можем да разрешим спора, е необходимо преди възникването му страните по договора да включат арбитражна клауза, с която се съгласяват спорът да се реши от Арбитражния съд при БСК. Възможно е и след възникване на спора страните да се съгласят той да се реши от Арбитражния съд при БСК, като отново е необходимо да се сключи договор, с който се предостави тази компетентност на Арбитражния съд при БСК.

От стотиците арбитражни решения на АС при БСК досега, само едно единствено решение е било отменено от ВКС. Такава е и амбицията ни - да произнасяме справедливи решения.

Като съвременна институция, Арбитражният съд при БСК предлага и медиаторски услуги при възникнал спор, като целта е страните да достигнат до споразумение с помощта на медиатор.

Принципите, на които основаваме дейността си, са: независимост, безпристрастност, обективност и конфиденциалност.

Арбитражното решение има същата сила, както решението на държавния съд.

Направете интелигентния избор!

 

 1. Арбитражът е по-бърз, тъй като арбитражното дело се разглежда едноинстанционно. Арбитражното решение не подлежи на обжалване и може незабавно да бъде приведено в изпълнение.
   
 2. Арбитражът е по-малко натоварен с дела от държавните съдилища. Насрочването на заседанията става с оглед нуждите на делото, а не с оглед натовареността на институцията.
   
 3. Арбитражът е по-евтин, особено за исковете с висока цена, тъй като с покачване цената на иска, размерът на арбитражната такса намалява, докато съдебната е винаги 4%.
   
 4. Съдебен контрол от Върховния касационен съд. Арбитражните решения могат да бъдат оспорени само чрез иск пред Върховния касационен съд на строго установени основания, посочени в чл. 47 ЗМТА. Това обезпечава стабилността на арбитражните решения, които не са изложени на риска от недобросъвестно оспорване и спиране на изпълнението, от една страна, и възможност за контрол от най-висшата съдебна институция, когато са налице основанията за това, от друга страна.
   
 5. Арбитражът е конфиденциален. Публичното разглеждане на делото излага на показ отношенията между спорещите страни и неизбежно води до влошаване, а често и до прекратяване на търговските връзки помежду им. Разрешаването на съществуващия спор чрез арбитраж дава по-добра възможност да бъдат запазени занапред добрите търговски връзки между страните.
   
 6. Страните избират арбитрите. В арбитражното производство всяка от спорещите страни избира арбитър, а те председател на решаващия състав. Възможно е страните да се споразумеят делото да се гледа и реши от едноличен арбитър. Всичко това повишава доверието към решаващия орган и дава възможност може да бъдат привлечени най-добрите специалисти в съответната област, което обезпечава постановяването на компетентно и правилно решение.
   
 7. Страните избират процедурата. Страните могат да се споразумеят, по каква процедура да бъде разгледано делото им в зависимост от спецификата на правния спор. Това означава, че те могат да поискат делото да се гледа по правила, които се отклоняват от тези, предвидени в Правилника на АС при БСК.
   
 8. Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина. Изпълнението на арбитражните решения в чужбина е облекчено в значителна степен от Ню Йоркската конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения и Европейската конвенция за външнотърговски арбитраж. Признаването и изпълнението на съдебните решения в чужбина е подчинено на процесуалните правила на всяка отделна държава.

Арбитражният съд при Българската стопанска камара (АС при БСК) е независима правораздавателна институция. АС при БСК разглежда и решава граждански и търговски спорове в рамките на разрешената от ГПК компетентност, включително и:

 • спорове по интелектуална собственост,
 • спорове за попълване на празноти в договор или приспособяването му към нови обстоятелства.

АС при БСК посредничи при разрешаване на спорове, които са възникнали или могат да възникнат между страните.

Извън компетентността на арбитражния съд са споровете:

 • за вещни права или владение върху недвижим имот,
 • за издръжка,
 • трудови спорове,
 • публичноправни спорове – валидност или нарушение на административни  актове,
 • по които едната страна е потребител.

_______________________________________________________________

Mетодите на извънсъдебното решаване на спорове са два вида: 
МЕДИАЦИЯ и АРБИТРАЖ:

АРБИТРАЖ

Основания за компетентността на Арбитражния съд

АС при БСК разглежда споровете, когато споразумение предвижда арбитраж или някоя от страните поиска спора да се разреши от АС при БСК и ответната страна не възрази в срока, даден и за отговор.

Примерна клауза за арбитраж

“Всички спорове, които възникнат във връзка с изпълнението на настоящия договор, както и споровете за попълването на празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства ще бъдат решавани от Арбитражния съд при Българската стопанска камара.”

Съкратен вариант: "Споровете по настоящия договор  ще бъдат решавани от АС при БСК."

Препоръчаната арбитражна клауза е приложима по вътрешни и международни търговски и граждански договори. Уместно е при външнотърговските договори страните да уговорят в арбитражната клауза  и приложимото материално право.

Ако страните са пропуснали да включат арбитражна клауза в договора, а е на лице спор във връзка с неговото изпълнение, те могат да подпишат допълнително споразумение със следния примерен текст:

“Всички спорове породени във връзка с изпълнението на договора между страните, сключен на (дата), ще бъдат решавани от Арбитражния съд при Българската стопанска камара."

МЕДИАЦИЯ

Медиацията има широко приложение като извънсъдебен метод за решаване на спорове между страните, като целта е с помощта на медиатор (и) страните да постигнат решаване на техния спор посредством сключването на споразумение. Споразумението има изпълнителна сила след потвърждаването му от всяка от страните по спора в рамките на охранително производство пред съответния районен съд. Приложим е Законът за медиацията, който транспонира редица Директиви на Европейския съюз.

Примерна клауза за медиация, включена в текста на договора

“Ако възникне спор при сключването или изпълнението на настоящия договор, страните се съгласяват да разрешат спора с помощта на медиатор (и) от АС при БСК съобразно неговия правилник, преди да се прибегне към арбитраж или съдeбно разрешаване на спора”.

Съкратен вариант: “В случай на спор по настоящия договор страните се съгласяват да го разрешат с помощта на медиатор (и) от АС при БСК".

Организацията на АС при БСК и статутът на членовете на Арбитражната колегия се определят от Устав. Съгласно чл. 3 от  Устава, АС при БСК се състои от президиум, арбитражна колегия и секретариат.

Президиум

Ръководният орган на АС е Президиумът, чиито първи състав е утвърден на заседание на УС на БСК, проведено на 27.05.1999 г. (протокол № 13). Съгласно чл. 4, ал.1 от Устава на АС, Управителният съвет на БСК избира Президиума на АС за срок от пет години.

Арбитражна колегия    

Арбитражната колегия включва:

 • арбитри, които трябва да бъдат правоспособни юристи с 8 години стаж по специалността.
 • медиатори, които са вписани в регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Членове на Арбитражната колегия не могат да бъдат лица, които са осъждани за умишлени престъпления от общ характер. Те трябва да притежават високи професионални и нравствени качества. 

Членовете на Арбитражната колегия са независими при изпълнение на функциите си. Те са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са им станали известни във връзка с изпълнение на длъжността им.

Членовете на Арбитражната колегия се вписват и заличават  в Листата на арбитрите, експертите и медиаторите с решение на Управителния съвет на БСК. В листата се посочват трите имена, годината на раждане, образованието, заеманите длъжности, научна степен и звание, адрес и телефон. Листата на арбитрите и медиаторите се предоставя безплатно на всеки заинтересован.

Секретариат

Секретариатът на АС при БСК се състои от секретар и други длъжностни лица. Секретарят се назначава от УС на БСК по предложение на председателя на АС при БСК. УС на БСК определя възнаграждението на секретаря. Останалите длъжностни лица се назначават от председателя на АС при БСК в рамките на утвърдените от УС на БСК щатни длъжности и фонд „Работна заплата”. 

Секретарят на АС организира деловодството, води кореспонденцията и извършва онези действия по делата, който са му възложени от Правилника.

Прочетено: 104854