ДО

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № 05-10-5 / 04.02.2016 г.

Относно:Проект на ЗИД на Закон за управление на отпадъците /ЗУО/

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

Във връзка с общественото обсъждане на ЗИД на ЗУО и проведена дискусия с браншови асоциации на задължените оператори, с настоящото представяме следното становище и предложения за промени:

1. Считаме за недостатъчно предоставеното време за обществено обсъждане в период на ваканционни и празнични дни.

Към проекта на ЗИД на ЗУО не е представена и задължителната оценка на въздействие, регламентирана от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и Закона за нормативните актове. Голяма част от промените се отнасят за изисквания въведени през 2012-2013 г. и следва да има събрана достатъчна информация за досегашното прилагане и очакваните въздействия.

2. Предложеното допълнение по §4, т.3 от проекта на ЗИД на ЗУО за правото на достъп до системите за управление на качеството следва да отпадне, тъй като то се гарантира от глава девета на Закона за опазване на околната среда – осигурен е достъп на контролните органи до информация и данни свързани с околната среда, при гарантиране на изискванията за конфиденциалност и съхраняване на търговската тайна.

3. Предложените изменения и допълнения в чл. 18 от ЗУО (§7, т.2 от проекта на ЗИД на ЗУО) предвиждат възможност Министърът на околната среда и водите да възлага текущи проверки (вместо една) с обхват и честота по негова преценка на лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, на лицата, които изпълняват задълженият си индивидуално, на организациите по оползотворяване, на лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци по договор с организация по оползотворяване или с лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, във връзка с изпълнение на техните цели и задълженията по този закон.

Наред с това, в чл. 18, ал. 4 се предвижда министърът едностранно да определя лицата, извършващи проверките – регистриран одитор или одиторско предприятие и лица с техническо образование. Ако за одиторите се прилагат специфични изисквания /компетентност в счетоводното отчитане и анализ/, за лицата с техническо образование и трудов стаж в съответната дейност няма специфицирани конкретни изисквания. Липсва и законова регламентация и процедури които да бъдат изпълнявани по време на одита, както и дефинирани изисквания за резултат от одиторската дейност (различни от тези в закона за независимия финансов одит).

Предлаганите изменения ще доведат до затруднения в работата на операторите, доколкото се налага продължително ангажиране на персонала и проверяващите при липсващи гаранции за подобряване на дейността на организациите по оползотворяване и задължените лица. В тази връзка предлагаме т.н. планови /регулярни/ проверки да бъдат провеждани веднъж годишно с което не ограничава възможността за провеждане на необходимия брой извън планови проверки от контролните органи.

Отказът от прилагане на процедурите по ЗОП при избора на одиторите не е в съответствие с изискванията за публичност, прозрачност и равнопоставеност, което създава потенциална колизия с изискванията на европейската правна уредба.

Предлаганите промени на ЗУО увеличават административната тежест и създават възможности за упражняване на селективен натиск върху определени стопански субекти. Организациите по оползотворяване (ООп) и лицата, които пускат на пазара продукти след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци са задължени да представят заверени счетоводни отчети в резултат на проведени одити, които могат да бъдат допълнени с технически или счетоводни проверки от страна на контролните органи.

Предлагаме бъде създадена нова ал. 10 със следното съдържание:

(10) Отчетите по ал. 1 и одиторските доклади по ал. 2 и 6 са публични и се публикуват на Интернет страницата на МОСВ и ИАОС в седемдневен срок от предоставянето им.

Предвид факта, че организациите по оползотворяване са предприятия предоставящи публични услуги (услуги от общ икономически интерес), данните и информацията, съдържащи се в отчетите и докладите информация за т.н. „лицензионни възнаграждения“, начина на тяхното образуване и разходване, събирането, оползотворяването и обезвреждането на отпадъците, както и други данни от отчетите и докладите, извън обхвата на търговката тайна свързана с дейността на обслужваните предприятия, представлява информация от широк обществен интерес и е свързана с опазването на околната среда, защита на потребителите. Следва да бъдат внесени и промени в действащият текст на чл. 48 на ЗУО.

4. Предлагаме да отпадне текста от § 8 от проекта на ЗИД на ЗУО по чл. 19 на ЗУО, както следва „(7) За площадките по ал. 3, т. 11, които се осигуряват и експлоатират самостоятелно от общината не се прилагат изискванията на чл. 38, ал. 1 и чл. 69, ал. 2.” Площадките, които се осигуряват и експлоатират само от общината /най-често по договор с оператори с разрешително или регистрация по ЗООС и ЗУО/, се поставят в привилегировано положение спрямо площадките на всички други правни субекти. Общинските площадки се освобождават от изискването за представяне на банкова гаранция (чл. 69, ал. 2 от ЗУО) и от законовото ограничение площадките да бъдат разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности. По такъв начин се въвежда пряка дискриминация при осъществяване на стопанската дейност и намеса в Общностния пазар при нарушаване на Конституцията на Р. България и Договора за функциониране на ЕС.

5. Предлагаме създаването на ал. 5 на чл. 38 от ЗУО (§14 от проекта на ЗИД на ЗУО) да отпадне ( (5) Изискването по ал. 4 не се прилага за разплащания от физически лица, когато общата стойност на сключените от съответното физическо лице сделки с ОЧЦМ не надвишава 100 лв. в рамките на една календарна година.“ Следва да се направи анализ на изпълнението на ал. 4 (в сила от 14.07.2014г.) за забрана на разплащанията по касов път като се прецени до колко значими са количествата и изплатените суми и съответно как влияят върху процесите на управление на отпадъците. Предложеният текст изисква от операторите да водят специални записи за всяко физическо лице за да отчетат момента, в който то ще надхвърли сумата от 100 лв.

Предложенията на браншови организации на оператори от сектора за третиране на отпадъците са за увеличаване на лимита за плащане в брой на физически лица от 100 на 1000 лв. за година. Тази сума се равнява на 500 евро и е в пъти по-малка от лимитите за плащания в брой при предаване на отпадъци в другите европейски страни, в които има такова ограничение (напр: в Испания – 2 500 евро/сделка; Белгия – 1 000 евро/сделка, Гърция – 500 евро/година). Считаме, че наличието на твърде нисък лимит за плащанията в брой, какъвто е лимитът от 100 лв. на физическо лице за една календарна година, означава на практика запазване на забраната за плащания в брой и няма да доведе до реална промяна и ограничаване на нарушенията дейностите при събиране на отпадъците. Същевременно ще бъде засегната събираемостта на отпадъците, тъй като се ограничават стимулите за предаване на малки количества отпадъци. Приложимо на практика би било прилагане на ограничение за плащане в брой според размера на сделката, каквато е практиката в страни от ЕС, а не да се регулира комулативен размер за всяко физическо лице.

6. Предлагаме да бъдат внесени промени в чл. 48, ал.7 от ЗУО, за отпадане забраната за предоставяне на публични данни и информация за дейностите по управление на масово разпространените отпадъци, финансират с публични средства (лицензионни възнаграждения лимитирани от размера на продуктовите такси). Ограничаването на достъпа до информация по околната среда е в нарушение на Конвенцията от Орхус за публичен достъп до информация за околната среда и изискванията на Договора за функциониране на ЕС в частта за функционирането на т.н. предприятия от общ икономически интерес.

В тази връзка в края на текста на ал. 8 на чл. 48 (§19) следва да се добави ново изречение: „ИАОС осигурява публичност на данните от националната информационна система по реда на Закона за достъп до обществена информация.“

Информационната система към ИАОС следва да се разшири с допълнителни данни за дейностите и третирането на отпадъците от опаковки и излезли от употреба автомобили, като се добавят подробни годишни данни от отчетите за общите количества пуснати на пазара продукти, за събраните, оползотворени и рециклирани отпадъци, за събраните лицензионни възнаграждения и тяхното разходване по дейности – събиране, транспортиране, оползотворяване и т.н., без да се нарушават изискванията за търговска тайна и интересите на обслужваните лица, пускащи на пазара продукти при които се образуват масово разпространение отпадъци. По такъв начин ще се осигури публичност и прозрачност на дейностите по управление на масово разпространените отпадъци, ще се популяризира и разшири обхвата на разделното събиране. Следва да се отчете и обстоятелството, че разделното събиране и последващо третиране се финансира през продажбата на стоки, след употребата на които се образуват МРО, т.е. от крайните потребители поради което обществото следва да има достъп до необходимата информация и упражнен контрол за ефективното разходване на средствата и цената на изпълнение на националните цели за оползотворяване на отпадъците.

7. Предложението за създаване на нов чл. 58а от ЗУО (§ 24 от проекта на ЗИД на ЗУО) следва да отпадне, доколкото контролните функции по изпълнението на изискванията на законодателството следва да бъдат част от задълженията на съответната организация.

Следва да бъде включено допълнително изискване в чл. 18 при заверката на годишните отчети на ООп от финансови одитори да бъдат включени и технически проверки за изпълнение на количествените цели и други приложими изисквания и да се запази досегашния ред така както е описано в чл. 18.

8. Във връзка с предлаганите промени в чл. 59 (§ 25 от проекта на ЗИД на ЗУО) за допълване на кръга на лицата, които плащат продуктови такси в ПУДООС следва да се отчете, че предприятието акумулира значителни средства. Същевременно ПУДООС няма регламентирани задължения за изпълнение на съответната част от националните цели за събиране и оползотворяване на съответните отпадъци. В тази връзка следва да бъдат регламентирани задължения за сключване на договори чрез прозрачни тръжни процедури за възлагане на дейности по събиране и третиране на количествата МРО, съответстващи на заплатените държавни продуктови такси.

9. Предложение за изменение на чл. 69, ал. 1, т. 3 (§ 26, т. 1 от проекта на ЗИД на ЗУО), чл. 78, ал. 4, т. 2 (§ 33, т. 1 от проекта на ЗИД на ЗУО), чл. 81, ал. 4, т. 2 (§ 36, т. 1 от проекта на ЗИД на ЗУО) и на чл. 104, ал. 1, т. 3 от ЗУО (§ 43, т. 1, б. „б“).

Във всички посочени разпоредби се урежда представянето от заявителя на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения.

В тази връзка следва да бъде отчетена разпоредбата на чл. 87, ал. 11 от ДОПК, в сила от 01.01.2016 г., която предвижда, че за целите на комплексното административно обслужване компетентните органи могат да изискват и да получават от органите по приходите удостоверения за наличие или липса на задължения на лицето с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения. Също така, разпоредбата на чл. 13а от АПК, предвижда, че административните органи прилагат комплексно административно обслужване при предоставяне на административни услуги.

В тази връзка предлагаме да отпадне изискването заявителят да представя удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, а такова да бъде изисквано служебно от административния орган и предоставя по електронен път.

10. Предложените промени в чл. 69, ал.1, т.9 /§26 от проекта на ЗИД на ЗУО/ предполагат, че влезлите в сила подробни устройствени планове следва да посочват какви дейности по управление на отпадъците се допускат за функциониращите площадки. Това ще наложи разработването на многобройни нови (или поне промяна) на действащи ПУП, при прилагане на изключително тежки и бавни административни процедури. Ще бъде инициирана и нова вълна на затваряне на действащи обекти, както и допълнителни административни дейности без добавена стойност както за операторите, така и за контролните органи. В тази връзка предлагаме да отпаднат думите „допускащ заявените дейности”.

Следва да отпадне и цялото второ изречение, което изисква от извадката от устройствените планове да е видно, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал.1, доколкото проверката на съответствието с изискванията на ЗУО се възлага на органите по ЗУТ вместо на контролните органи по околна среда.

11. Във връзка с предлаганите промени в чл. 69, ал. 2 и 4 от ЗУО (§ 26 от проекта на ЗИД на ЗУО) с които се разширява обхвата на изискваните банкови гаранции за дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, изразравяме отново становището, че въвеждането на банкови гаранции не е подходяща и ефикасна мярка за решаване на съществуващите проблеми още повече, че липсва анализ на промените в сектора след приемането на ЗУО през 2012 г., водещи до увеличение на финансовата тежест за операторите и разширяване на сивия сектор, както и до допълнителна монополизация на дейността.

12. В чл. 59 на ЗУО следва да се включи нова ал. 8 със следния текст:

“(8) Размерът на продуктовата такса по ал. 1 се определя въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи за крайно третиране и обезвреждане на отпадъци, които не могат да бъдат използвани като страничен продукт за повторна употреба, рециклиране и/или друго оползотворяване.”

С този текст ЗУО се привежда в съответствие с разпоредбите на чл. 2, ал. 2 от Закона за държавните такси, установяващ принципа на разходоориентираност на държавните такси. На следващо място се прилага действащата правна уредба на ЕС за предоставяне на публични средства и държавна помощ само за дейности и разходи, установени предварително по обективен и прозрачен начин и в размер който не надвишава необходимото за покриване изцяло или частично на разходите, възникнали при изпълнение на задълженията, свързани с предоставяне на обществената услуга, като се отчитат съответните приходи и разумна печалба.

13. Предлагаме да бъде допълнена т.1 на чл.16 с прецизиране на изискванията за равнопоставеността за участие на лицата, които пускат на пазара масово разпространени отпадъци в ООп, като се регламентира прилагането на един и същ размер на лицензионно възнаграждение на единица продукт. Единица продукт се превръща в единица МРО и изисква еднакви разходи за събиране и оползотворяване. В този смисъл еднаквите лицензионни възнаграждения към ООп за единица пуснат на пазара продукт от обслужваните лица /“членове“/, независимо от количеството пуснати продукти на пазара, изисква гарантиране на тази равнопоставеност. По този начин се реализира и прозрачността в дейността на ООп, която е и една от основните цели на схемата на управлението на масово разпространените отпадъци, организирано като публична услуга.

           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

Считаме, че широката обществена и експертна дискусия по проекта на ЗИД на ЗУО следва да продължи за намиране на най-добрите решения за подобряване на разделното събиране, ефективното оползотворяване на отпадъците. Следва да бъдат внесени и допълнителни промени за преустановяване на намесата на Общностния пазар и дискриминация на отделни предприятия в сектора на управление на отпадъците в съответствие с изпратено по-рано писмо на БСК, изх. № 05-10-1/14.01.2016г.( първото тире от основния текст и т. 1 от Приложението вместо чл. 13, да се чете чл. 14 от ДФЕС).

Изразяваме увереност, че МОСВ ще публикува и отчете представените предложения от страна задължените лица за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците.


Относно проект на ЗИД на Закон за управление на отпадъците
Добави мнение