Изх. № 02-00-26 / 18.05.2016 г.     ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА

ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ КЪМ 43 –ТО НС

ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ КЪМ 43 –ТО НС

ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ КЪМ 43 –ТО НС

ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ 43 –ТО НС

 

ОТНОСНО: Проект на ЗИД на Закон за управление на отпадъците /ЗУО/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с внесения в ресорната комисия, проект на ЗИД на ЗУО , с настоящото изпращаме становище и предложения за промени в ЗУО, за създаване на нормални условия за работа на бизнеса, намаляване на сивия сектор, осигуряване на пълна прозрачност при предоставне на публични услуги от предприятия действащи в общ иконмически интерес и отстраняване на неостъвесвиия с изисквания на правото на ЕС.

1. Предложеното допълнение по §4, т.3 от проекта на ЗИД на ЗУО за правото на достъп до системите за управление на производителите следва да отпадне, тъй като то се гарантира от глава девета на Закона за опазване на околната среда. Съответно ЗООС осигурява пълен достъп на контролните органи до информация и данни свързани с околната среда, при гарантиране на приложими изисквания за конфиденциалност и съхраняване на търговската тайна.

2. Предлагаме да отпадне текста на § 7 от проекта на ЗИД на ЗУО по чл. 19 на ЗУО, както следва „(7) За площадките по ал. 3, т. 11, които се осигуряват и експлоатират самостоятелно от общината не се прилагат изискванията на чл. 38, ал. 1 и чл. 69, ал. 2.” Площадките, които се осигуряват и експлоатират само от общината, най-често по договор с оператори с разрешително или регистрация по ЗООС/ЗУО, се поставят в привилегировано положение спрямо площадките на всички други правни субекти. Общинските площадки се освобождават от изискването за представяне на банкова гаранция (чл. 69, ал. 2 от ЗУО) и от законовото ограничение площадките да бъдат разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности. По такъв начин се въвежда пряка дискриминация при осъществяване на стопанската дейност и намеса в Общностния пазар при нарушаване на Конституцията на Р. България и Договора за функциониране на ЕС. Независимо от предназначението и собственика на площадките за отпадъци, следва да се спазват едни и същи изисквания – за опасни отпадъци, банкови гаранции и др.

3. Предлагаме да отпадне предложението за създаване на нова ал. 5 (§13 от проекта на ЗИД на ЗУО), която дава възможност за касово разплащане с физически лица, когато общата стойност на сключените с физическо лице сделки с ОЧЦМ, не надвишава 100 лв. в рамките на една календарна година. До момента не е направен анализ на изпълнението на ал. 4 (в сила от 14.07.2014г.) на забраната на разплащания по касов път, за да се прецени доколко значими са количествата и изплатените суми и как са повлияли върху процесите на управление на отпадъците. Предложеният текст изисква от операторите да водят специални записи за всяко физическо лице, за да отчетат момента, в който то ще надхвърли сумата от 100 лв.

4. Предлагаме да бъдат внесени промени в чл. 48, ал.7 от ЗУО и да отпадане забраната за предоставяне на публични данни и информация за дейностите по управление на масово разпространени отпадъци (МРО), финансирани със средства, които имат публичен характер (т.н. възнаграждения за ограничен кръг от оторизирани организации по оползотворяване с монополен характер, лимитирани от размера на държавните продуктови такси). Ограничаването на достъпа до информация по околната среда е в нарушение на Конвенцията от Орхус за публичен достъп до информация за околната среда и изискванията на Договора за функциониране на ЕС в частта за функционирането на т.н. „предприятия от общ икономически интерес“.

В тази връзка в края на текста на ал. 8 на чл. 48 (§18) следва да се добави ново изречение: „ИАОС осигурява публичност на данните от националната информационна система по реда на Закона за достъп до обществена информация.“

Информационната система към ИАОС следва да се разшири с допълнителни данни за дейностите и третирането на отпадъците от опаковки и излезли от употреба автомобили, като се добавят подробни годишни данни от отчетите за общите количества пуснати на пазара продукти, за събраните, оползотворени и рециклирани отпадъци, за събраните лицензионни възнаграждения и тяхното разходване по дейности – събиране, транспортиране, оползотворяване и т.н., без да се нарушават изискванията за търговска тайна и интересите на обслужваните лица, пускащи на пазара продукти при които се образуват масово разпространение отпадъци. По такъв начин ще се осигури публичност и прозрачност на дейностите по управление на масово разпространените отпадъци, ще се популяризира и разшири обхвата на разделното събиране. Следва да се отчете и обстоятелството, че разделното събиране и последващо третиране се финансира през продажбата на стоки след употребата на които се образуват МРО, т.е. от крайните потребители. По тези причини обществото и потребителите следва да имат достъп до необходимата информация, вкл., за упражняване на контрол за ефективното разходване на средствата, и равнището на разходите за изпълнение на националните цели за оползотворяване на отпадъците.

5. С предлаганите промени на чл. 59 (§ 23 от проекта на ЗИД на ЗУО) се допълва кръга на лицата, които плащат продуктови такси в ПУДООС. Следва да се отчете, че предприятието акумулира значителни публични средства, но няма регламентирани задължения за изпълнение на припадащата се част от националните цели за събиране и оползотворяване на съответните отпадъци срещу получените държавни продуктови такси. В тази връзка следва да бъдат регламентирани задължения за сключване на договори с оторизирани оператори, чрез прозрачни тръжни процедури за възлагане на дейности по събиране и третиране на количествата МРО, съответстващи на заплатените държавни продуктови такси.

Предлагаме в чл. 59 на ЗУО да се включи нова ал. 9 със следния текст:

“(9) Размерът на продуктовата такса по ал. 1 се определя въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи за крайно третиране и обезвреждане на отпадъци, които не могат да бъдат използвани като страничен продукт за повторна употреба, рециклиране и/или друго оползотворяване.”

С този текст ЗУО се привежда в съответствие с разпоредбите на чл. 2, ал. 2 от Закона за държавните такси, установяващ принципа на разходоориентираност на държавните такси. На следващо място се прилага действащата правна уредба на ЕС за предоставяне на публични средства и държавна помощ само за дейности и разходи, установени предварително по обективен и прозрачен начин, и в размер който не надвишава необходимото за покриване изцяло или частично на разходите, възникнали при изпълнение на задълженията, по предоставяне на обществената услуга, като се отчитат съответните приходи и разумна печалба.

6. Предложените промени в чл. 69, ал.1, т.9 (§24, т.1г, от проекта на ЗИД на ЗУО) въвеждат изискването, от подробни устройствени планове да е видно, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал.1, доколкото проверката на съответствието с изискванията на ЗУО се възлага на органите по ЗУТ, вместо на контролните органи по околна среда.

7. Във връзка с предлаганите промени в чл. 69, ал. 2 и 4 от ЗУО (§ 24т.2 от проекта на ЗИД на ЗУО) с които се разширява обхвата на изискваните банкови гаранции за дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, изразравяме становището, че въвеждането на банкови гаранции не е подходяща и ефикасна мярка за решаване на съществуващите проблеми. Нещо повече, липсва анализ на промените в сектора след приемането на ЗУО през 2012 г., водещи до увеличение на финансовата тежест за операторите и разширяване на сивия сектор, както и до допълнителна монополизация на дейността.

8. Предлагаме да бъде допълнена т.1 на чл.16 с прецизиране на изискванията за равнопоставеност за участие на лицата, които пускат на пазара масово разпространени отпадъци сключили договори с организации за оползотворяване /ООп/, като се регламентира прилагането на един и същ размер на лицензионно възнаграждение на единица продукт. Стандартизирана единица продукт се превръща в съответстваща единица МРО и изисква еднакви разходи за събиране и оползотворяване. В този смисъл еднаквите т.н. лицензионни възнаграждения към ООп за единица пуснат на пазара продукт от обслужваните лица /“членове“/, независимо от количеството пуснати продукти на пазара, изисква гарантиране на тази равнопоставеност. По този начин се реализира и прозрачността в дейността на ООп, която е и една от основните цели на схемата на управлението на МРО, организирано от ЗУО като публична услуга.

9. По чл. 18 от ЗУО. Съгласно действащите изисквания на чл. 18, ал. 3, министърът може да назначи текуща проверка за изпълнение условията на разрешителните на ООп и определя лицата, извършващи проверката – регистриран одитор или одиторско предприятие и лица с техническо образование. Ако за одиторите се прилагат специфични изисквания /компетентност в счетоводното отчитане и анализ/, за лицата с техническо образование и трудов стаж в съответната дейност няма специфицирани конкретни изисквания. Липсва и законова регламентация и процедури които да бъдат изпълнявани по време на одита, както и дефинирани изисквания за резултат от одиторската дейност, които са принципно различни от тези в закона за независимия финансов одит).

Неприлагането на процедурите по ЗОП при избора на одиторите не е в съответствие с изискванията за публичност, прозрачност и равнопоставеност, което създава потенциално противоречие с изискванията на европейската правна уредба.

Предлагаме също да бъде създадена нова ал. 10 със следното съдържание:

„(10) Отчетите по ал. 1 и одиторските доклади по ал. 2 и 4 са публични и се публикуват на Интернет страницата на МОСВ и ИАОС в седемдневен срок от предоставянето им.“

Предвид факта, че организациите по оползотворяване са предприятия предоставящи публични услуги (услуги от общ икономически интерес), данните и информацията, съдържащи се в отчетите и докладите информация за т.н. „лицензионни възнаграждения“, начина на тяхното образуване и разходване, събирането, оползотворяването и обезвреждането на отпадъците, както и други данни от отчетите и докладите, извън обхвата на търговката тайна, свързана с дейността на обслужваните предприятия, представлява информация от широк обществен интерес, свързана е с опазването на околната среда и защитата на потребителите. Следва да бъдат внесени и промени в действащият текст на чл. 48 на ЗУО (виж т. 4).

10. Над 10-годишната практика по прилагането на законодателството за масово разпространените отпадъци, показа редица слаби места и ниска резултатност в разделното събиране. Считаме, че е от изключително значение за подобряване на дейностите по отпадъците да бъде взето предвид обстоятелството, че са нарушени основни принципи на функциониране на Общностния пазар и на правилата на конкуренция видно от приложената правна оценка, вкл.:

-  статута организациите за оползотворяване определен от ЗУО като предприятия предоставящи публични услуги /„услуги от общ икономически интерес“/, начина на тяхното финансиране и липсата на прозрачност противоречат на чл. 14, чл. 106(2) и Протокол № 26 от Договора за функциониране на ЕС /ДФЕС/;

-  предоставяната държавна помощ нарушава изискванията за допустимост регламентирани в чл. 107 и чл. 108 от ДФЕС.

За да бъде прекратена неправомерната намеса в Общностния пазар и на несъвместимата държавна помощ, БСК предлага за пореден път, да бъдат внесени промени в ЗУО за либерализация на услугите по оползотворяване на ИУМПС, като се осъществяват изцяло на пазарни принципи, при действащ ефективен контрол и процедури за регистрация (подробно в приложението към настоящото становище).

Възможен е и подход, основан на регламентиране на режим на предоставяне на публични услуги само от организациите за оползотворяване, които да действат изцяло като „предприятия от общ интерес“ в съответствие с приложимото право на ЕС. Това налага допълващи законови промени, които да гарантират спазването на принципите и критериите за съвместимост на държавната помощ и пълна прозрачност на дейността вкл., чрез промяна на чл. 48 ал. 7 на ЗУО.

 УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Считаме, че експертната оценка на представители на бизнеса трябва да бъде взета предвид при окончателното приемане на ЗИД на ЗУО и да се намерят най-добрите решения за подобряване на разделното събиране и ефективно оползотворяване на отпадъците. Следва да бъдат внесени и допълнителни промени за преустановяване на намесата на Общностния пазар, дискриминация на отделни предприятия в сектора на управление на отпадъците, както и елиминиране на риска от санкциониране от страна на ЕК за непрецизно отчитане и докладване на изпълнението на количествените цели за отпадъците до 2020г. БСК, както и засегнати браншови организации, са представили неколкократно и безрезултатно тези аргументи и предложения пред МОСВ. Съответна подкрепа на различните етапи на обсъждане е изразявана и от представители на други компетентни държавни органи.

Това дава основание да изразим увереност, че членовете на парламентарни комисии и Народното събрание, ще отчетат по целесъобразност представените предложения от страна на представителните организации на задължените лица за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците.

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател


Относно проект на ЗИД на Закон за управление на отпадъците
Добави мнение